Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade:  6.450.000;
- bij schade aan spullen:  2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de auto.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. Je kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen' onder 'Reparatie').

Schade door brand en natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de auto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de auto (inbraak).

Schade aan eigen auto

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen auto door andere gebeurtenissen dan die hierboven in deze kolom al genoemd zijn. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats en op je woonadres. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Maar op de ingangsdatum van deze keuzedekking mag je auto niet ouder zijn dan 15 jaar.

Keuze: schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, voor maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats: - overlijden  12.500 en blijvende invaliditeit  30.000, of
- overlijden  25.000 en blijvende invaliditeit  60.000.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen auto die ontstaat doordat je je auto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je auto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico:  0,  150,  250,  500 of  1.000. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat je de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met  500. Behalve als je de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij ons verzekert. Die  500 staat los van het eigen risico.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met  500. Dit staat los van het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.