Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de bedrijfsschade die je bedrijf heeft. Dat is de vermindering van de bruto winst door een verzekerde gebeurtenis. De bruto winst is de omzet in de periode die op het polisblad is vermeld (uitkeringstermijn) verminderd met de variabele kosten in die periode.

Extra informatie

Verzekerd is de bedrijfsschade die je bedrijf lijdt door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal. De verzekerde gebeurtenissen, dekkingen en uitsluitingen komen vrijwel geheel overeen met die voor de Inventaris- en goederenverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de vaste lasten van je bedrijf, zoals salarissen, als je bedrijf geheel of gedeeltelijk stilvalt door een verzekerde gebeurtenis. Ook de netto winst die je daardoor misloopt wordt vergoed.

Schadevergoeding

De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan je gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang. De bedrijfsschade is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op je polisblad staat en volgens de geldende overdekkingsregeling.

Storing nutsvoorzieningen

Lijd je bedrijfsschade door een storing bij een bedrijf dat gas, water of elektriciteit levert? Dan ben je daarvoor verzekerd als de storing een ononderbroken periode van tenminste 6 uren duurt.

Reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? De kosten die je maakt om die gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen noemen we reconstructiekosten. Deze kosten zijn verzekerd tot € 5.000.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de bruto winst van een bepaalde periode. Je kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van: 26, 52, 78, 104 of 156 weken. Het verzekerde bedrag dat hoort bij 26 en 52 weken is de bruto winst van 1 jaar. Bij 78 en 104 weken 2 jaar en bij 156 weken 3 jaar. De uitkeringstermijn die je kiest, hangt af van de verwachte hersteltermijn. 

Extra informatie

De standaard overdekking is 30% met een maximum afhankelijk van de gekozen uitkeringstermijn. Er vindt geen verrekening plaats. Een afwijkende regeling is ook mogelijk. Overdekking op basis van waardebepaling van 30% maar zonder een maximum. Of een naverrekeningsregeling, waarbij achteraf de werkelijke brutowinst doorgegeven wordt. Er vindt dan een bijbetaling of teruggave van maximaal 30% plaats.

Sluiting panden in omgeving, toeleverancier, website ligt stil

Lijd je bedrijfsschade door gehele of gedeeltelijk sluiting van het winkelcentrum of van een publiekstrekker voor je bedrijf? Door schade bij een toeleverancier die gevestigd is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg? Of door schade bij het bedrijf dat je website onderhoudt? Je krijgt deze schade vergoed tot 25% van het verzekerd bedrag.

Afzetting straat of toegang tot je bedrijf

Wij vergoeden de bedrijfsschade door een schade in de omgeving, zoals aan een gebouw of door een natuurbrand, waardoor de straat of de toegang tot je bedrijf moet worden afgezet.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving en overstroming. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Boetes

Boetes die je krijgt zijn niet verzekerd. Dit zijn onder andere boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd. Dit is wel verzekerd onder de Bedrijfsgebouwenverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

Je bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als je dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Kijk voor meer informatie op de Verzekeringskaart Milieuschadeverzekering of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. 

Software

Schade door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Er is geen algemeen eigen risico. Er is wel een vast eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis voor de dekkingen 'sluiten panden in de omgeving', 'toeleverancier' en 'website'.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen, de gekozen uitkeringstermijn.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je op je polisblad.

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd voor schade door brand en storm. Je moet deze situatie binnen een maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering dekt schade op de locaties van je bedrijf in Nederland die op je polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals brandstichting. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.