Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bestelauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen bestelauto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je bestelauto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de bestelauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de bestelauto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de bestelauto.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de bestelauto technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de bestelauto minus de waarde van de restanten. Je kunt ook nog kiezen voor de dekking Vrije keuze herstel (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen')

Extra informatie

Met technisch total loss van de bestelauto bedoelen wij dat de bestelauto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de bestelauto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Schade door brand en natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de bestelauto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de bestelauto (inbraak).

Schade aan eigen auto

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen bestelauto. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bestelauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen bestelauto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

                                       

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de bestelauto jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je bestelauto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je bestelauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat je de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. Behalve als je de beschadigde bestelauto inruilt en de vervangende auto weer bij ons verzekert. Die € 500 staat los van het eigen risico.

Extra informatie

Wil je naar een herstelbedrijf dat niet door ons is geselecteerd? Of wil je de vrijheid hebben om je bestelauto niet te laten repareren? Kies dan de dekking 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 500. Maar dan betaal je wel meer premie.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. Dit staat los van het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.