Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Bouw- en montageverzekering is onder andere schade aan het werk tijdens de bouwperiode verzekerd, ongeacht de oorzaak van de schade. Wij vergoeden je kosten van herstel of vervanging bij schade aan nieuwbouw, verbouwing of renovatie. 

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor schade aan het werk door brand, storm, vandalisme, een constructiefout of door het gebruik van verkeerde of verkeerde toepassing van materialen tijdens de bouwperiode. Ook diefstal van bouwmaterialen tijdens deze periode is verzekerd.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een aflopende verzekering, die voor een specifiek bouwproject kan worden afgesloten. Of je kiest voor een doorlopende verzekering waaronder al je werken zijn verzekerd.

Wie is verzekerd?

Jezelf of je bedrijf is verzekerd. Afhankelijk van de verzekerde rubriek zijn onder andere de opdrachtgever, bouwdirectie, hoofdaannemer, aannemers, onderaannemers, architecten, constructeurs en adviseurs verzekerd.

Het werk

Je bent verzekerd voor schade aan het werk, de bouwcomponenten op het bouwterrein of voor de schade bij montage of demontage van hulpconstructies. Dit zijn onder andere steigers, bekistingen en damwanden. 

Keuze: aansprakelijkheid

Je bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken van anderen veroorzaakt tijdens de uitvoering van het werk en op of in de directe omgeving van het bouwterrein.

Extra informatie

Let op: je bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die onder een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) valt of die is veroorzaakt door een motorrijtuig. Je bent ook niet verzekerd voor schade aan werknemers of andere personen die het werk voor jou uitvoeren. Dat is verzekerd onder de verzekering Aansprakelijkheid voor werkgevers.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Met de aanvullende rubriek Eigendommen opdrachtgever ben je verzekerd voor schade aan roerende en onroerende zaken van de opdrachtgever of waarvoor de opdrachtgever volgens een overeenkomst verantwoordelijk is. De zaken zijn op of in de directe omgeving van het bouwterrein en de schade is veroorzaakt door of tijdens het verrichten van werkzaamheden.

Keuze: hulpmateriaal

Met de aanvullende rubriek Aannemersmaterialen ben je verzekerd voor schade of diefstal van onder andere steigers, bekistingen, damwanden, gereedschappen, keten, loodsen en aanwezige inventaris. Het materiaal bevindt zich in of op het bouwterrein en is noodzakelijk voor het werk. Ook ben je (secundair) verzekerd voor gehuurd materiaal.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Met de aanvullende rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel ben je verzekerd voor schade en diefstal aan persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie of werknemers die onder jouw leiding werkzaamheden op het bouwterrein verrichten.

Extra informatie

De eigendommen bevinden zich op of in de directe omgeving van het bouwterrein en de schade is veroorzaakt door of tijdens het verrichten van de werkzaamheden.

Keuze: onderhoudstermijn

In het bestek van de aannemingsovereenkomst kan een onderhoudsfase zijn opgenomen. Deze fase kan alleen worden verzekerd als je deze schriftelijk met de opdrachtgever bent overeengekomen. De onderhoudsfase kan tussen de één of 12 maanden duren.

Extra informatie

Je ben ook verzekerd voor de opruimingskosten die het gevolg zijn van een schade die onder de rubriek Het werk valt. De kosten worden tot maximaal 10% van de geschatte eindwaarde van het werk vergoed. Ook als hiermee de schadevergoeding boven het verzekerd bedrag uitkomt. 

Keuze: Transport

Met deze aanvullende dekking ben je verzekerd voor schade aan bouwmaterialen die bestemd zijn voor het werk en de schade is tijdens het transport binnen Nederland van of naar het bouwterrein ontstaan. Ook moet het transport voor jouw rekening en risico plaatsvinden.

Extra informatie

Heb je de aanvullende rubriek Aannemersmateriaal gekozen? Dan ben je ook verzekerd voor het transport van aannemersmateriaal.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder de rubriek Het Werk ben je niet verzekerd voor schade aan materialen die niet geschikt blijken te zijn voor het werk, de extra kosten na een schade (onder andere duurdere materialen), schade aan tijdelijke hulpconstructies of financiële schade (onder andere bedrijfsschade door stilstaande machines).

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

In- en uitloop

Inloop is niet standaard verzekerd. Zijn er bouwprojecten voor de ingangsdatum gestart, dan kun je de inloopdekking meeverzekeren. Uitloop kan niet meeverzekerd worden. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Voor de doorlopende en aflopende verzekering is er een eigen risico van minimaal € 500 per gebeurtenis. Voor diefstal of vandalisme is het eigen risico minimaal € 1.000 en voor neerslag € 2.500. Tenzij wij een hoger eigen risico zijn overeenkomen.

Onderhoudsfase

Schade tijdens de onderhoudsfase krijg je alleen vergoed als de schade is ontstaan voor het begin van de onderhoudsfase en te maken heeft met de werkzaamheden. Of is veroorzaakt tijdens werkzaamheden die zijn afgesproken in de onderhoudsbepalingen van het bestek of in de aannemingsovereenkomst.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor werken die in Nederland worden uitgevoerd. Ook kunnen wij overeenkomen om bepaalde werken in het buitenland mee te verzekeren.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Voor de doorlopende verzekering kun je kiezen of je de premie per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. De premie voor de aflopende verzekering wordt in één keer in rekening gebracht. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Doorlopende verzekering: Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. 

Extra informatie

Aflopende verzekering: De verzekering wordt afgesloten voor de duur van een bepaald bouwproject met een maximum van een jaar. Als de verzekering niet na een jaar moet worden verlengd, dan wordt de verzekering automatisch stopgezet.