Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bromfiets. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen bromfiets door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal.

Extra informatie

Je helm is standaard meeverzekerd. Deze bromfietsverzekering is ook mogelijk voor een snorfiets, een zoemfiets of een brommobiel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de bromfiets krijg je de dagwaarde.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuze: Ongevallen Opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bromfiets. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. En bij rijden met een opgevoerde bromfiets. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Schade aan eigen bromfiets

Andere schade aan je eigen bromfiets is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bij schade aan je eigen bromfiets is € 100. Maar laat je een andere bestuurder op je bromfiets rijden? En veroorzaakt die schade aan/bij anderen? Dan kan er een eigen risico van € 1.000 gelden. Zie de extra informatie bij dit item.

Extra informatie

Is de werkelijke bestuurder van de bromfiets jonger dan de regelmatige bestuurder die op je polis staat? En is die werkelijke bestuurder jonger dan 24 jaar? En is de schade aan/bij anderen ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Dan geldt een eigen risico van € 1.000. Wij vergoeden in dat geval de schade aan de benadeelde partij, maar jij moet het eigen risico aan ons terugbetalen.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je bromfiets goed beveiligd was.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.