Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering van UWV. Met de Inkomensaanvulling verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw medewerkers van minimaal 70% en maximaal 90% van het laatstverdiende loon.

Extra informatie

Een WIA-uitkering is een uitkering van het UWV zoals een IVA-uitkering of een WGA-uitkering. Een IVA-uitkering bedraagt 75% van het inkomen. Een WGA-uitkering bedraagt maximaal 70% van het inkomen. Het inkomen, waarop de uitkering van het UWV is gebaseerd, is gemaximeerd op het maximum WIA-loon.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA uitkering aan tot het met u overeengekomen percentage. Dat kan een vast percentage van het inkomen zijn, maar ook een percentage waarvan de hoogte afhankelijk is van de benutting van de restverdiencapaciteit.

Verzekerd bedrag

Het maximaal te verzekeren loon € 200.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Keuze: Indexatie

Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van de uitkering jaarlijks wilt laten stijgen. De uitkering groeit dan mee met de inflatie van de lonen. Als u de hoogte van de uitkering laat stijgen dan betaalt u ook meer premie.

Extra informatie

Bij indexering van de uitkering wordt de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het WIA-indexcijfer.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toenhij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Fraude

We keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren wij niet uit.

.

Strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw medewerker een WIA-uitkering krijgt dan ontvangt hij een uitkering. Is uw medewerker 15-35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij geen uitkering of u moet dit extra meeverzekerd hebben.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we niet naar de gezondheid van medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt minimaal 3 kalenderjaren. Daarna verlengen we uw verzekering telkens met 1 jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Of veranderd er iets in uw onderneming? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.