Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw medewerker door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt uw medewerker? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw medewerkers.

Wat is verzekerd?

U kiest voor verzekering van ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer. Of u kiest voor verzekering van álle ongevallen van een medewerker (de medewerker is dan 24 uur per dag verzekerd). U kiest het verzekerde bedrag zelf.

Extra informatie

Het verzekderd loon is het jaarloon of een bedrag wat u zelf kiest.

Blijvende invaliditeit

Mist de medewerker door een ongeval een lichaamsdeel of orgaan? Of is de fuctie van het lichaamsdeel of orgaan door een ongeval verloren gegaan? Dan hangt de hoogte van de uikering af van het uitkeringspercentage dat voor het lichaamsdeel of orgaan geldt. We vermenigvuldigen dit percentage met het verzekerd bedrag bij blijven de invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stellen wij het uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit vast. Als het langer duurt voordat wij de uitkering betalen, omdat de mate van invaliditeit nog niet kan worden vastgesteld, dan betalen wij rente over deze periode.

Overlijden

De erfgenamen van uw medewerker krijgen het verzekerd bedrag bij het overlijden door een ongeval.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers, die op de (verzamel)loonstaat staan. Oproepkrachten, stagaires, uitzendkrachten en bij u gedetacheerde medewerkers zijn alleen meeverzekerd als dit op het polisblad aangetekend is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij blijvende invaliditeit van de medewerker die al bestond toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen, verdovende middelen of opwekkende middelen zonder voorschrift van een arts of als de verzekerde zich niet heeft gehouden aan de voorschriften van een arts.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij een ongeval ontstaan door opzet of roekeloosheid van u of uw medewerker of de nabestaanden of als medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als het ongeval het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Medewerkers ouder dan 70 jaar zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als een bepaalde aandoening ook zonder ongeval voorkomt.

Bedrijfsveranderingen

Verandert er iets aan de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of een overname heeft gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen 90 dagen weten wanneer een medewerker een ongeval heeft gehad. Is uw medewerker overleden door een ongeval meld dit uiterlijk 48 uur voor de begrafenis. Na een ongeval laat uw medewerker zich medisch behandelen en volgt het advies van de arts op. U of uw medewerker geeft ons de infromatie om de uitkering te bepalen en vast te stellen.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort werkzaamheden van uw medewerkers, het aantal medewerkers en de lonen of verzekerde bedragen van uw medewerkers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dageliks schriftelijk of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.