Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan containers en opleggers. Je kunt zowel je eigen als gehuurde of geleende containers en opleggers verzekeren.

Wat is verzekerd?

Je kunt kiezen voor twee verschillende dekkingen.

Keuze: beperkt Casco

Met de dekking Brand en Diefstal is schade aan de container of oplegger door brand of diefstal verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Met deze dekking verzeker je jouw container of oplegger, naast de dekking Brand en Diefstal, ook voor andere schade van buitenaf, zoals natuurgeweld, storm en vandalisme. En voor schade door eigen toedoen, onder andere een botsing. Je bent ook verzekerd voor schade aan je banden, maar niet als gevolg van slijtage of eigen gebrek.

Extra informatie

Is jouw eigen container of oplegger nieuw gekocht en nog niet ouder dan 3 jaar? Dan ben je tot en met het 3e jaar ook verzekerd voor een eigen gebrek aan jouw eigen container of oplegger. Wij vergoeden ook de kosten van het gebrekkige onderdeel. Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek dat niets te maken heeft met normale slijtage, overbelasting of onvoldoende onderhoud.

Accessoires

Je bent alleen verzekerd voor schade aan toebehoren van je container of oplegger als dit op je polisblad staat.

Andere kosten

Je bent bij een gedekte schade ook verzekerd voor de kosten van avarij-grosse, bereddingskosten, en de kosten van bewaking, berging en opruiming van je container of oplegger.

Vervangende container, trailer of oplegger

Bij een gedekte schade vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor het tijdelijk vervangen van de container of oplegger, tot € 1.500 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door slijtage, roest of oxidatie.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Je bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door je container of oplegger.

Schade tijdens verhuur

Je bent niet verzekerd voor schade wanneer je de container of oplegger hebt verhuurd aan iemand anders. Behalve als op het polisblad staat dat het wel verzekerd is.

Spullen in de aanhanger

Je bent niet verzekerd voor schade aan of diefstal van spullen in de container of oplegger.

Container en opleggers van anderen buiten uw toezicht

Je bent niet verzekerd voor schade aan een gehuurde of geleende container of oplegger als deze niet onder je toezicht staat.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is € 500 per gebeurtenis.

Beveiliging

Voor de beveiliging van je aanhanger zijn geen vereisten.

Reparatie

Soms verlagen wij de vergoeding als slijtagegevoelige onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen. Je krijgt onder andere minder vergoed als na een schade gebruikte banden worden vervangen door nieuwe banden.

Waar ben ik gedekt?

Je bente verzekerd in de landen aangesloten bij de Europese Unie, inclusief Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (onder andere vertragingen) zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.