Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je eigen containers en opleggers. 

Wat is verzekerd?

Je kunt kiezen voor twee verschillende dekkingen.

Keuze: beperkt Casco

Met de dekking Brand en Diefstal is schade aan de container of oplegger door brand of diefstal verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de dagwaarde van de container of oplegger.

Keuze: volledig Casco

Met deze dekking verzeker je jouw container of oplegger, naast de dekking Brand en Diefstal, ook voor andere schade van buitenaf, zoals natuurgeweld, storm en vandalisme. En voor schade door eigen toedoen, zoals een botsing. Je bent ook verzekerd voor schade aan je banden. En je bent ook verzekerd tegen een eigen gebrek van jouw eigen container of oplegger. Wij vergoeden ook de kosten van het gebrekkige onderdeel.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is de cataloguswaarde van de container of oplegger. Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek dat niets te maken heeft met normale slijtage, overbelasting of onvoldoende onderhoud.

Keuze: accessoires

Je kunt accessoires en toebehoren meeverzekeren. Ze zijn alleen verzekerd als dit op je polisblad staat.

Andere kosten

Je bent bij een gedekte schade ook verzekerd voor de kosten van avarij-grosse, bereddingskosten, en de kosten van bewaking, berging en opruiming van je container of oplegger.

Vervangende container, trailer of oplegger

Bij een gedekte schade vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor het tijdelijk vervangen van de container of oplegger.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door slijtage, roest of oxidatie.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Je bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door je container of oplegger.

Schade tijdens verhuur

Je bent niet verzekerd voor schade wanneer je de container of oplegger hebt verhuurd aan iemand anders. Behalve als op het polisblad staat dat het wel verzekerd is.

Spullen in de aanhanger

Je bent niet verzekerd voor schade aan of diefstal van spullen in de container of oplegger.

Container en opleggers van anderen buiten je toezicht

Je bent niet verzekerd voor schade aan een gehuurde of geleende container of oplegger als deze niet onder je toezicht staat.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is € 500 per gebeurtenis.

Beveiliging

Voor de beveiliging van je aanhanger zijn geen vereisten.

Reparatie

Soms verlagen wij de vergoeding als slijtagegevoelige onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen. Je krijgt onder andere minder vergoed als na een schade gebruikte banden worden vervangen door nieuwe banden.

Schadevergoeding

Wij vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van de container of oplegger, min de waarde van de restanten. Bij totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde, min de waarde van de eventuele restanten. Met dagwaarde bedoelen wij de verkoopwaarde van je container of oplegger vlak voor de schade.

Eigen gebrek

Wij vergoeden alleen de kosten van het gebrekkige onderdeel als het je eigen container of oplegger betreft, je het nieuw hebt aangeschaft, en het niet ouder is dan 3 jaar.

Wij vergoeden niet de schade aan je banden als gevolg van eigen gebrek.

Noodzakelijke kosten voor een vervangende container, trailer of oplegger

De noodzakelijke kosten voor de huur van een vervangende container, trailer of oplegger zijn verzekerd tot € 1.500.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen aangesloten bij de Europese Unie, in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.