Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je gereedschappen en handelsgoederen die wordt veroorzaakt als je ze zelf vervoert in een eigen vervoermiddel.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering ben je 24 uur per dag verzekerd voor schade door beschadiging, verlies of diefstal van handelsgoederen en gereedschappen die je vervoert in een eigen vervoermiddel, zoals een personenauto, bestelauto, vrachtauto of aanhangwagen. Ook als de schade het gevolg is van uitval van de koelinstallatie of een staking.

Verzekerd bedrag

Je kunt de verzekering afsluiten met verzekerde bedragen vanaf  5.000. Je hoeft alleen het aantal vervoermiddelen op te geven, niet de kentekens ervan. Behalve als je niet de inhoud van alle vervoermiddelen wilt verzekeren, of bij verzekerde bedragen boven de  30.000.

Misgelopen winst

Bovenop de waarde van de handelsgoederen vergoeden wij ook de winst die je misloopt, tot 20% van de waarde van de goederen.

Schade aan hulpmaterialen

Je bent verzekerd voor schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden om te laden en lossen. Met hulpmaterialen bedoelen wij hulpmiddelen voor laden en lossen zonder eigen motor, zoals een palletwagen, en materiaal dat geen deel uitmaakt van het voertuig zelf en dat je gebruikt om de lading vast te zetten, te sturen of af te dekken.

Extra vergoedingen

Je bent verzekerd voor de kosten die je maakt om schade te beperkten of te voorkomen. Eventuele bijdrage in avarij-grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Uitbreiding van jouw wagenpark

Breid je je wagenpark tussentijds uit? Dan is de inhoud van maximaal 5 vervoermiddelen automatisch verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Eigen gebrek, slijtage en verpakking

Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van de lading, een schade door slijtage of een schade die is ontstaan doordat de lading niet goed is verpakt.

Niet verzekerbare zaken

Je kunt de verzekering niet afsluiten voor het vervoer van geld, edelmetalen, edelstenen, parels, juwelen en geldswaardig papier zoals cheques.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Het eigen risico is  100. Is het vervoermiddel buiten gestald, niet beveiligd, en het verzekerd bedrag hoger dan  5.000? Dan is het eigen risico bij diefstal en vandalisme  1.000. Is het vervoermiddel buiten gestald, niet beveiligd en het verzekerd bedrag hoger dan  15.000? Dan is het eigen risico bij diefstal en vandalisme  1.500.

Nachtclausule

Tussen 20.00 uur en 8.00 uur ben je alleen verzekerd voor schade uit een aanhanger of oplegger wanneer deze in een goed afgesloten gebouw staat. Dit geldt ook bij diefstal uit een ander vervoermiddel als het verzekerd bedrag hoger is dan  20.000 per vervoermiddel.

Schade aan gereedschappen en hulpmaterialen

Bij schade aan je gereedschappen krijg je de dagwaarde van deze gereedschappen vergoed. Wij vergoeden de schade aan hulpmaterialen tot en maximum van  1.000 per gebeurtenis.

Aantal opgegeven vervoermiddelen

Wil je niet al je vervoermiddelen verzekeren? Dan moet je de kentekens opgeven van de vervoermiddelen die je wilt verzekeren. Doe je dit niet? Dan ontvang je bij schade minder schadevergoeding. De verlaging is gelijk aan het percentage van het aantal vervoermiddelen die je hebt verzekerd in verhouding met het totaal aantal vervoermiddelen die in je bezit.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen aangesloten bij de Europese Unie, in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Doorlopende verzekering: Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.