Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen als gevolg van je werkzaamheden, en schade aan anderen die toegebracht is door je motorrijtuigen of die van je klanten als je ze onder je hebt voor repraratie of onderhoud. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je kunt zelf kiezen waarvoor je wel of niet verzekerd wilt zijn. De verzekering bestaat uit een aantal modules.

Aansprakelijkheid bedrijf

Met de dekking Aansprakelijkheid voor bedrijven (G2) ben je verzekerd voor schade die jij of je medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als je daarvoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Deze dekking verzekert je niet voor schade aan de motorrijtuigen van jouw klanten. Dit kun je verzekeren met de dekking Schade aan motorrijtuigen van cliënten (G4).

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Met de dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen (G1) ben je verzekerd voor schade veroorzaaky aan anderen of andermans auto of spullen, als de schade wordt veroorzaakt met jouw motorrijtuig of het motorrijtuig van een klant die aan jouw bedrijf is toevertrouwd voor reparatie of onderhoud. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Schades boven de € 7.500 en letselschades verhalen wij wel bij de verzekering van je klant. Je bent ook verzekerd voor schade aan jouw eigen spullen, maar alleen als de schade is toegebracht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor het bedrijf. Het eigen risico is dan € 500.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen (G7) krijg je deskundige hulp bij het verhalen van schade aan je motorrijtuigen en aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie. En je bent verzekerd als particulier.

Extra informatie

Wij bieden ook dekking voor incassobijstand binnen Nederland als je klant niet betaalt voor geleverde producten of diensten.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

Met de dekking Schade aan motorrijtuigen van cliënten (G4) ben je verzekerd voor schade aan motorrijtuigen die je klanten aan je bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Extra informatie

Het opnieuw uitvoeren van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden is niet verzekerd. Schades boven de € 7.500 verhalen wij wel op de verzekering van je klant.

Keuze: casco

Met de dekking Schade aan eigen motorrijtuigen (G5) Je bent verzekerd voor schade aan eigen motorrijtuigen en motorrijtuigen die je verkoopt namens een fabrikant, importeur of dealer (consignatie).

Extra informatie

Je bent alleen verzekerd voor schade aan motorrijtuigen die je in consignatie hebt als ze niet ergens anders zijn verzekerd.

Keuze: Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Met de dekking Verkeersschadeverzekering voor werknemers ben je verzekerd voor schade van jou en je werknemers tijdens deelname aan het verkeer.

Keuze: Ongevallen

De dekking Ongevallen (G6) keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van jou, je werknemers en de bestuurders van motorrijtuigen van je bedrijf.

No-claim korting

Voor de meeste dekkingen ontvang je 30% no-claimkorting. Heb je schade? Dan moet je de korting die je in dat jaar hebt ontvangen terugbetalen.

Wat is niet verzekerd?

Schade tijdens verhuur

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat als je een motorrijtuig verhuurt. Je bent wel verzekerd als het motorrijtuig wordt verhuurd als vervangend motorrijtuig tijdens een reparatie aan het motorrijtuig van je klant.

Rijden zonder rijbewijs, misbruik van alcohol of drugs

Je bent niet verzekerd bij rijden zonder rijbewijs. Of bij misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet, roekeloosheid, of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Wedstrijden en ander afwijkend gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, optochten en toertochten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico verschilt per dekking. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Preventie

Voldoe je niet aan onze preventie-eisen? Dan krijg je geen uitkering bij schade.

Schade aan medeverzekerden

Je bent alleen verzekerd voor schade aan spullen van verzekerden onderling als de schade het gevolg is van de werkzaamheden van je bedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Met de dekking G1 en G5 ben je verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. Met de dekking G4 bij je eigen bedrijf en bij je klant binnen Nederland. Met de dekking G2 ben je verzekerd in de Europesche Unie, met de dekking G3 wereldwijd, en met de dekking G6 en de dekking G7 in Europa en in de landen grenzend aan de Middellandse zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.