Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, neerslag, overstroming, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak, inslag van hagelstenen, sneeuwdruk, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Behalve het hoofdgebouw zijn ook de bijgebouwen waar je eigenaar van bent en die op hetzelfde terrein staan verzekerd. Is het een agrarisch gebouw? Dan zijn de bijgebouwen alleen verzekerd als ze apart vermeld staan op het polisblad. 

Extra informatie

Bij je bedrijfsgebouw horen ook de terreinafscheidingen van steen, beton, metaal en hout en de aan het gebouw gemonteerde installaties, zoals CV-installatie, warmtepompinstallatie, installatie voor thermische zonne-energie en op het dak gemonteerde zonnepanelen, windmolens en windturbines.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed. Er kan een clausule op het polisblad staan dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan je bedrijfsgebouw ook boven het verzekerd bedrag vergoed.

Extra informatie

Wij vergoeden de herstelkosten (bij reparatie) of de herbouwwaarde. In bijzondere situaties vergoeden we de verkoopwaarde of de sloopwaarde. Voor cv-ketels, boilers, airco-units, zonnepanelen, inbouwapparatuur vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Vervanging van een asbesthoudend dak wordt vergoed op dagwaarde.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten die je moet maken om de schade aan je bedrijfsgebouw te beperken of herstellen na schade. Zoals bereddingskosten en noodvoorzieningen. Opruimingskosten vergoeden we tot 10% van het verzekerd bedrag.  

Extra informatie

Kosten omdat je aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen en kosten op voorschrift van de overheid, zoals archeologisch onderzoek vergoeden we tot 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 50.000.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van je bedrijfsgebouw tot 10% van het verzekerde bedrag, als je je bedrijfsgebouw door de schade niet hebt kunnen verhuren. Als je het bedrijfsgebouw zelf gebruikt, vergoeden wij datzelfde bedrag.

Extra informatie

Wordt je aansprakelijk gesteld voor schade door lekkage, dan vergoeden wij ook dat bedrag.

Tuinaanleg

Moet je de inrichting van je terrein, inclusief bestrating en terreinafscheiding (hagen, bomen, planten) herstellen na schade door brand, ontploffing en blikseminslag? Dan krijg je de kosten die je maakt vergoed tot 10% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 10.000. Maar alleen als jij de eigenaar bent van die zaken.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de schade aan of het verlies van je laadpalen, windmolens en aan de grond verankerde zonnepanelen op het terrein. 

Keuze: Glas

Wil je de ruiten in je bedrijfsgebouw meeverzekeren? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. De ruiten zijn dan verzekerd tegen breuk ongeacht de oorzaak. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd zijn reclameborden en lichtreclames. Deze zijn wel verzekerd onder de Inventaris- en goederenverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Extra informatie

Bij een Vereniging van Eigenaren (VVE) maken we een uitzondering. Is er sprake van criminele of strafbare activiteiten van één van de appartementsgerechtigden in het verzekerde gebouw? Dan doen wij, onder bepaalde voorwaarden, voor de gezamenlijke eigendommen en voor de eigendommen van andere appartementsgerechtigden geen beroep op de uitsluiting criminele en strafbare activiteiten.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald, vergoeden wij niet.

Extra informatie

Bevindt je bedrijfsgebouw zich in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.  

Opruimingskosten asbest agrarisch gebouw

Opruimingskosten zijn niet altijd verzekerd. Is het een agrarisch gebouw? Dan krijg je de opruimingskosten voor asbest niet vergoed.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Voor storm, sneeuwdruk en aanrijding is een vast eigen risico van toepassing. Check hiervoor de polisvoorwaarden. In veel gevallen heeft de verzekering een eigen risico voor alle gebeurtenissen behalve brand, blikseminslag en ontploffing. In bijzondere gevallen kunnen speciale eigen risico’s van toepassing zijn. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur. 

Extra informatie

Vaak is er een mogelijkheid tegen premiekorting een hoger eigen risico af te spreken. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij gemaakt hebben, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je op je polisblad. 

Leegstand

Als je bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd tegen schade door brand en storm. Je moet deze situatie binnen een maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en voorwaarden wijzigen.

Laadpalen, windmolens, zonnepanelen aan grond verankerd

Laadpalen, windmolens en aan de grond verankerde zonnepanelen op het terrein zijn beperkt verzekerd. Schade ontstaan door vandalisme, rellen, relletjes, opstootjes en plundering vergoeden wij niet. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan de locaties in Nederland die op je polisblad vermeld staan. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals inbraak. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.