Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan goederen die wordt veroorzaakt tijdens transport door een vervoerder. Je kunt deze verzekering afsluiten als doorlopende verzekering, maar ook voor een eenmalige zending.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door verlies, beschadiging en diefstal aan handelsgoederen en eigen zaken die vervoerd worden door een vervoerder.

Extra informatie

Een zendig is verzekerd tijdens vervoer over de weg, door de lucht, per spoor en over het water. En eventueel ook bij tussentijdse op- en overslag.

Schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. Je kunt kiezen voor de ruimste allrisks dekking óf voor een beperkte evenementendekking waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij-grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

Je kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Misgelopen winst

Bovenop de waarde van de zending vergoeden wij ook de winst die je misloopt, tot 20% van de waarde van de goederen.

Keuze: Uitbreidingen

Je kunt de volgende risico's meeverzekeren: retourzendingen, zendingen tussen eigen filialen, vervoer en verblijf van beurs- en standmaterialen, opruimingskosten of extra kosten voor vernietiging van de goederen op grond van merkenbescherming, en eigen gebrek (met uitzondering van bederfelijke zaken).

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd door schade die opzettelijk door jou of je medewerkers is toegebracht. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Handelsverbod

Je bent niet verzekerd voor schade aan goederen waarvoor een nationaal of internationaal handelsverbod geldt.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Niet verzekerbare zaken

Je kunt de verzekering niet afsluiten voor bulkladingen per zeeschip, of voor het vervoer van geld, geldswaardig papier, edelstenen of juwelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de goederenen het soort goederen. Verschillende bedragen zijn mogelijk voor het eigen risico. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Toeslag

De premie wordt berekend op basis van het soort goed, de waarde ervan, de vervoerde jaaromzet en de bestemming.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en staat in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (onder andere vertragingen) zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.