Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. We vergoeden ook schade door cyberincidenten. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Top.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, mobiele elektronica, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, sportuitrustingen.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is zonder maximum tegen nieuwwaarde verzekerd. Op je polisblad staat dan ook geen verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in je woonhuis maximale vergoedingen, zoals voor sieraden, (audio)apparatuur en bij schade door cyberincidenten of vergoeden wij de schade naar dagwaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot  6.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

(Audio-) apparatuur

Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computerapparatuur is standaard tot  15.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan deze apparatuur en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Keuze: kostbaarheden of Mobiele elektronica

Wil je kostbaarheden zoals je sieraden, kunst, verzamelingen, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur, medische hulpmiddelen of mobiele elektronica buiten je woonhuis verzekeren? En tegen schade door vallen en stoten? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica.

Keuze: verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je je woonhuis tijdelijk verhuurt via Airbnb of als je een kamer in je woonhuis verhuurt aan een student. Je mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren. En er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Keuze: beroepsuitrusting

Spullen van je werkgever zijn tot  7.500 verzekerd. Spullen van jezelf als zelfstandige zijn niet verzekerd. Wil je dit uitbreiden, dan kan dat met de keuzedekking Beroepsuitrusting. Je beroeps- en bedrijfsuitrusting is dan tot  15.000 meeverzekerd tegen dezelfde risico's als je inboedel.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die je laat vallen op je vloerkleed.

Spullen buiten huis

Je inboedel is buiten je woonhuis niet verzekerd. Maar we vergoeden wel schade aan je tuinmeubelen in de tuin door diefstal, inslag van hagelstenen en storm. Ook vergoeden wij schade aan je huurders- of eigenarenbelang. Bijvoorbeeld schade door storm aan je schutting of tuinhuis.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je ben ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet verzekerd. Wil je dat wel, bijvoorbeeld omdat je een huurhuis hebt en je zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico:  0,  100 of  500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij de keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting, Kostbaarheden verlies en buitenshuis en Mobiele elektronica geldt het gekozen eigen risico niet.

Aanbouw, verbouw, onbewoond of gekraakt

Bij aanbouw en verbouw is je inboedel verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht en de schade houdt verband met de aan- of verbouw, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk is wel verzekerd.

Inboedel op een ander adres of in je auto

Je inboedel is 3 maanden beperkt verzekerd in andere gebouwen. Is je inboedel langer op een ander adres? Bijvoorbeeld bij inboedel in een garagebox, inboedel van een uitwonend studerend kind of bij verhuizing. Dan kun je dat meeverzekeren met de keuzedekking Inboedel op een ander adres. Je kunt 4 andere adressen opgeven.

Overstroming primaire waterkering of buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel in je woonhuis in Nederland. De keuzedekking Mobiele elektronica dekt schade aan je mobiele elektronica overal ter wereld. De keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis dekt schade aan je kostbaarheden overal ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.