Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inventaris, de handelsgoederen en, als je huurder bent van het gebouw, het huurdersbelang. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, neerslag, overstroming, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

Je inventaris zijn de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines. Je goederen zijn de zaken die voor de verkoop zijn bestemd of daar deel van uitmaken, zoals grond- en hulpstoffen, zaken in bewerking, verpakkingen, reinigingsmiddelen en brandstoffen die zijn bestemd voor je bedrijfsuitoefening.

Inventaris en voorraad

Inventaris, goederenvoorraad en huurdersbelang zijn verzekerd tot het door jou opgegeven verzekerd bedrag dat op je polisblad staat. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed. Er kan bij inventaris of huurdersbelang een clausule op het polisblad staan dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan inventaris en huurdersbelang ook boven het verzekerd bedrag vergoed. 

Extra informatie

Voor inventaris en huurdersbelang vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Voor goederen geldt de kostprijs: de inkoopwaarde en de eventueel toegevoegde waarde.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de extra kosten die je moet maken om de schade te beperken of herstellen na een schade. Zoals bereddingskosten en noodvoorzieningen.  Opruimingskosten en herstelkosten van de terreininrichting vergoeden we per onderdeel tot 10% van het verzekerde bedrag. 

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten voor het herstel van de inrichting van je terrein, inclusief bestrating en terreinafscheiding (bomen, hagen, planten) na schade door brand, ontploffing en blikseminslag. Schade aan of verlies van je laadpalen, windmolens en aan de grond verankerde zonnepanelen is ook verzekerd, maar niet door vandalisme, rellen, opstootjes en plundering. Je moet wel de eigenaar zijn van deze zaken. 

Keuze: koelschade

Wil je koelschade meeverzekeren? Dan kan dat met de keuzedekking Koelschade. Je bent dan verzekerd voor waardevermindering door bederf van je goederen door schade aan de koel- of vriesinstallatie of door een ononderbroken stroomuitval langer dan 6 uur.

Extra informatie

Wordt het nutsbedrijf getroffen door een verzekerde gebeurtenis en lijdt je daardoor schade? Dan ben je ook daarvoor verzekerd als de storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces een ononderbroken periode van tenminste 6 uur duurt. 

Huurdersbelang

Het huurdersbelang is standaard verzekerd. Het bestaat uit de veranderingen en uitbreidingen die je hebt aangebracht aan het gebouw dat je huurt. Zoals betimmeringen, parketvloeren, installaties, zonweringen en schuttingen. Het huurdersbelang is verzekerd tot het door jou opgegeven verzekerd bedrag dat op je polisblad staat.  

Extra informatie

Word je ook aansprakelijk gesteld voor schade aan de zaken die de verhuurder zelf heeft aangebracht? Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij die schade boven het verzekerde bedrag voor huurdersbelang. 

Keuze: Geld

Geld en vals geld dat aanwezig is in het gebouw is standaard verzekerd tot € 1.000 per gebeurtenis. Als je een hoger bedrag of ook het vervoer wilt verzekeren, dan kan dat door de keuzedekking Geld te kiezen. Je geld en waardepapieren zijn dan verzekerd tot het door jou opgegeven verzekerd bedrag dat op je polisblad staat. Kijk voor meer informatie op de Verzekeringskaart Geldverzekering. 

Keuze: Elektronica en instrumenten

Elektronica (waaronder computers) en instrumenten horen bij de inventaris en zijn standaard verzekerd. Je kunt de dekking uitbreiden met de keuzedekking Elektronica en instrumenten naar alle risico's en naar dekking in heel Nederland of de hele wereld. Voor diefstal uit auto's gelden wel beperkende voorwaarden.

Extra dekkingen

Je bent ook verzekerd voor de kosten van vervoer en opslag in verband met een schade tot 10% van het verzekerd bedrag. En als bij een schade ook privé-eigendommen of eigendommen van anderen verloren gaan, is dit verzekerd op dagwaarde tot € 1.000. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving. Check de polis voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

Je bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als je dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Kijk voor meer informatie op de Verzekeringskaart Milieuschadeverzekering of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. 

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald, vergoeden wij niet.

Extra informatie

Bevindt je inventaris zich in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan je verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Voor aanrijding is een vast eigen risico van toepassing. Check hiervoor de polisvoorwaarden. Voor schade door storm en sneeuwdruk aan huurdersbelang, zoals schuttingen die je eigendom zijn, geldt een vast eigen risico van € 250 per gebeurtenis. Voor de keuzedekking Elektronica en instrumenten geldt een vast eigen risico van € 125 per gebeurtenis.

 

Extra informatie

In veel gevallen is een eigen risico van toepassing voor alle gebeurtenissen behalve brand, blikseminslag en ontploffing. Ook kunnen in bijzondere gevallen speciale eigen risico’s van toepassing zijn. Vaak is er een mogelijkheid tegen premiekorting een hoger eigen risico af te spreken. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur. De eigen risico's vind je op je polisblad.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vind je op je polisblad. 

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd voor schade door brand en storm. Je moet deze situatie binnen en maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Buiten het gebouw of in de auto

In andere gebouwen ben je 3 maanden verzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag. Buiten gebouwen ben je beperkt verzekerd. Check hiervoor de voorwaarden. Elektronica en geld kun je buiten het gebouw verzekeren met de keuzedekking Elektronica en instrumenten en de keuzedekking Geld. Kijk voor informatie bij ‘Keuze: Elektronica en instrumenten’ en 'Keuze: Geld' op deze Verzekeringskaart.

Extra informatie

In de auto is er dekking voor onder andere brand, ontploffing en gewelddadige beroving tot 10% van het verzekerd bedrag. Voor de keuzedekking Elektronica en instrumenten geldt een volledige dekking in de auto, maar voor diefstal uit de auto gelden beperkingen. Check hiervoor de voorwaarden. De keuzedekking Geld heeft een vervoersdekking. Kijk voor informatie bij 'Keuze: Geld' op deze Verzekeringskaart.

Diefstal na inbraak en vervanging nieuwe sloten

Bij diefstal is er alleen dekking na inbraak in het (deel van) het gebouw waar de goederen liggen. Als de sleutels daarbij zijn meegenomen, vergoeden wij ook de vervanging of het inregelen van nieuwe sloten tot € 1.500.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op het polisblad vermeld staan. In de gebouwen is er dekking voor alle in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen. Voor zaken die aan de buitenkant van het gebouw vastzitten of die zich op of buiten het terrein bevinden is er een beperkte dekking. 

Extra informatie

De aanvullende dekking Elektronica en instrumenten dekt schade aan je elektronica, computers en instrumenten in of buiten gebouwen in Nederland of overal ter wereld. De aanvullende gelddekking verzekert geld en waardepapieren in gebouwen en tijdens vervoer binnen Nederland door jezelf of een werknemer. Er is dekking tijdens vervoer tussen je bedrijf, je woning en de bank.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.