Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je landmateriaal. Het moet gaan om landmateriaal zoals een vorkheftruck, graafmachine, tractor of aanhangwagen. Op deze verzekering zijn de voorwaarden TLMA of TLMC 16-01 van toepassing. Je vindt deze voorwaarden via de link 'polisvoorwaarden' hierboven naar Gangbare polisvoorwaarden zakelijke verzekeringen onder 'Landmateriaalverzekering'.

Extra informatie

Deze verzekering geldt ook automatisch voor een vervangend vergelijkbaar landmateriaal wanneer uw verzekerde landmateriaal wordt gerepareerd. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je landmateriaal verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je landmateriaal veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend landmateriaal. Je bent verzekerd tot € 6.100.000 per gebeurtenis voor schade aan personen, tot € 2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan zaken en tot € 500.000 per gebeurtenis voor schade aan eigen zaken.

Extra informatie

Je bent verzekerd voor zowel het rijrisico als het werkrisico. Ook als dit het gevolg is van verkeerde instructies van je opdrachtgever (regiefouten). Je bent ook verzekerd voor bereddingskosten, de kosten voor het vervoeren van gewonden, en de kosten van rechtsbijstand als gevolg van een gebeurtenis die onder deze dekking valt.

Keuze: beperkt Casco

Je hebt de keuze tussen de branddekking of de brand- en diefstaldekking. Met de branddekking is schade door een beperkt aantal gebeurtenissen verzekerd die gerelateerd zijn aan brand, zoals kortsluiting of blikseminslag. Bij de brand- en diefstaldekking ben je ook verzekerd schade door diefstal, vermissing, verduistering, inbraak en joyriding.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de schade het gevolg is van een eigen gebrek aan je landmateriaal. Het verzekerde bedrag is de dagwaarde van het landmateriaal.

Keuze: casco Standaard

Met deze keuzedekking verzeker je jouw landmateriaal, naast de dekking Brand en Diefstal, ook voor andere schade van buitenaf, zoals natuurgeweld, storm en vandalisme. En je bent verzekerd voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. Je bent ook verzekerd voor schade aan je (rups)banden.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de schade het gevolg is van een eigen gebrek van je landmateriaal. Alle opgegeven accessoires en toebehoren, zoals zwaailichten en graafbakken, zijn meeverzekerd als ze op de polis staan vermeld. Het verzekerde bedrag is de cataloguswaarde van het landmateriaal.

Keuze: casco Uitgebreid

Met deze keuzedekking verzeker je jouw landmateriaal, naast de dekking Casco standaard, ook voor het eigen gebrek, inclusief het gebrekkige onderdeel.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is de cataloguswaarde van het landmateriaal. Een eigen gebrek is een gebrek als gevolg van een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit. Het is alleen mogelijk om de dekking Casco uitgebreid af te sluiten voor landmateriaal dat je nieuw hebt gekocht, niet ouder is dan 5 jaar, niet meer dan 10.000 draaiuren heeft.

Vervangend werkmaterieel

Krijg je vervangend landmateriaal als je landmateriaal wordt gerepareerd? Dan is het vervangend landmateriaal automatisch meeverzekerd.

Extra informatie

Het vervangend landmateriaal is verzekerd tot het verzekerd bedrag van je eigen landmateriaal. Wij bieden geen dekking voor eigen gebrek bij vervangend landmateriaal.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze keuzedekking vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde landmateriaal, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. En ook niet bij misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade is niet verzekerd als de schade ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, optochten, toertochten, personenvervoer of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.

Extra informatie

Met gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het landmateriaal bestemd is bedoelen wij onder andere een heftruck gebruiken als hoogwerker.

Schade door opzet, onzorgvuldig gedrag, fraude, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als er sprake is van opzet, roekeloos of onzorgvuldig gedrag. Je bent onder andere niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij misbruik van alcohol of drugs. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er sprake is van criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, muiterij, oproer en opstand.

Gevaarlijke stoffen

Je bent niet verzekerd voor vervoer van gevaarlijke stoffen anders dan de stoffen die bestemd zijn voor het functioneren van je landmateriaal.

Sloop- en heiwerkzaamheden en gebruik op het water

Je bent niet verzekerd voor sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden of gebruik op het water (zoals op een ponton), behalve als dit op je polisblad staat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van je werkmateriaal. Je kunt je premie verlagen door te kiezen voor een hoger eigen risico.

Afspraken

Wij kunnen preventiemaatregelen eisen om schade bij diefstal te voorkomen, zoals een startonderbreker of dat je het landmateriaal na het werk binnen stalt. Voldoe je niet aan deze maatregelen? Dan vergoeden wij schade bij diefstal niet. 

Schade aan de bestuurder en aan de lading.

Je bent niet verzekerd voor letsel van de bestuurder van je landmateriaal of schade aan zijn spullen. En ook niet voor schade aan de lading van je landmateriaal.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor schade als gevolg van onvoldoende onderhoud of slijtage.

Schadevergoeding

Wij vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van het landmateriaal, min de waarde van de restanten. Bij totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde, min de waarde van de eventuele restanten. Met dagwaarde bedoelen wij de verkoopwaarde van je landmateriaal vlak voor de schade.

Extra informatie

Soms verlagen wij de vergoeding als slijtagegevoelige onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen. Je krijgt onder andere minder vergoed als na een schade gebruikte banden worden vervangen door nieuwe banden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen van de Europese Unie, en in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.