Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Langer mee AOV verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wij helpen u actief om duurzaam inzetbaar te blijven door u te begeleiden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen maar ook om weer aan het werk te gaan als u arbeidsongeschikt bent. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen met een fysiek zwaar beroep. Vraag verzekeringsadvies over deze verzekering.

Extra informatie

Onder inkomen verstaan we voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet IB 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder ook het belastbare loon. U mag maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen over 3 jaar verzekeren. Het maximaal te verzekeren bedrag is € 180.000.

Wat is verzekerd?

a.s.r. betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en u daardoor de werkzaamheden voor uw eigen beroep of onderneming geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie.

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we werkzaamheden en inkomensgegevens op om uw verzekering actueel te houden.

Uitkering

U heeft eenmaal recht op een onafgebroken 5-jaars uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als u niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen heeft u recht op een Langlopende uitkering. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoeveel u nog kunt werken, de hoogte van het verzekerd bedrag en het uitkeringsjaar waarin u zich bevindt.

Extra informatie

Om de hoogte van de uitkering te bepalen vermenigvuldigen we het arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag. De 5-jaars uitkering bouwen we langzaam af en stopt na 5 jaar. De Langlopende uitkering is 75% van het verzekerd bedrag. De uitkering stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een 5-jaars uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten. Een langlopende uitkering krijgt u als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval niet meer in staat bent het minimumloon te verdienen.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Bij de 5-jaarsuitkering gaat het hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of werk horen. Bij de Langlopende uitkering kijken we of u niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een 5-jaarsuitkering als u voor ten minste 25% arbeidsongeschikt bent. Bij de Langlopende uitkering krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt bent en niet meer in staat bent op het minimumloon te verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid.

Hulp bij preventie en arbeidsongeschiktheid

U heeft een (fysiek) zwaar beroep en samen met u doen we er alles aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Elke drie jaar bekijkt u met de arbeidsdeskundige of u nog in staat bent om in uw eigen beroep tot uw 67e door te gaan. Als dat niet lukt bespreekt de arbeidsdeskundige mogelijke oplossingen met u. De arbeidsdeskundige ondersteunt ook bij re-integratie.

Extra informatie

Oplossingen die we bijvoorbeeld aanbieden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen zijn: We zetten diensten in om het risicio op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. We kijken samen met u naar andere taakverdeling in de werkzaamhedenbinnen uw bedrijf. Of we zetten op tijd bij- en omscholing in. Ook kan de arbeidsdeskundige u met bepaalde diensten helpen om inzicht te krijgen in uw gezondheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, als u fraude pleegt  of we een clausule hebben opgenomen met een uitsluiting op de dekking of als we u geen uitkering mogen geven op grond van de sanctiewet dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, als u de premie niet betaalt.

Beëindiging uitkering

Wij kunnen de uitkering beëindigen wanneer u in verband wordt gebracht met mensenhandel, seksindustrie inclusief prostitutie, drugsindustrie inclusief de productie en verkoop van drugs en softdrugs waaronder coffe- en growshops, niet gereguleerde gokindustrie, handel in ivoor of exotische dieren, belhuizen en wapenhandel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden we geen belasting in.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of een NV is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen we uw eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico van onder andere 60 of 90 dagen. Bij arbeidsongeschiktheid door orgaandonatie geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Als u opnieuw arbeidsongeschikt wordt na beëindiging uitkering binnen 90 dagen door dezelfde ziekte of binnen 30 dagen bij een andere ziekte, dan geldt er geen eigen risico. Daarnaast geldt het eigen risico opnieuw als uw langlopende uitkering niet aansluit op uw 5-jaarsuitkering. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid, uw inkomen en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van uw dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden. Daarnaast bent u verplicht mee te werken aan het 3-jaarlijks bezoek van de arbeidsdeskundige. Ook zet u zich in voor duurzame inzetbaarheid.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. U betaalt aan uw verzekeringsadviseur of aan ons.

Extra informatie

De premie voor de verzekering is niet ieder jaar gelijk omdat we het risicotarief hanteren. Dit betekent dat we de premie ieder jaar afstemmen op uw leeftijd. Bij het ouder worden neemt het risico op arbeidsongeschiktheid toe en stijgt de premie. In de laatste jaren daalt de premie, omdat we niet meer zo lang hoeven uit te keren. U betaalt geen premie meer als u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt.

Indexering

Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van uw verzekerd bedrag en/of de uitkeringen jaarlijks wilt laten stijgen. Uw verzekering groeit dan mee met de inflatie. Als uw verzekerd bedrag stijgt dan betaalt u ook meer premie.

Extra informatie

Bij indexering van het verzekerd bedrag wordt het verzekerd bedrag jaarlijks verhoogd op basis van het CBS-loonindexcijfer. Bij indexering van de uitkering wordt de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het CBS-loonindexcijfer.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ingangsdatum staat op uw polis. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 67 jaar en 3 maanden. U kunt ook voor een lagere eindleeftijd kiezen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een contractduur van één jaar kunt u de verzekering direct beëindigen. U moet ons dat digitaal of schriftelijk laten weten. Als u met ons een contractduur langer dan één jaar heeft afgesproken, dan kunt u de verzekering alleen op de contractvervaldatum beëindigen.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden die horen bij uw beroep, bij volledige inloondiensttreding en bij faillissement.