Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

Kan u medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn inkomen doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft uw medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? En kunt u deze uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsplicht? Dan verlagen we de vergoeding met dit bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers. Verzekerd is het loon van uw medewerkers dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. U kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te ontvangen.

Poortwachterproof

Als u zich aan de adviezen van de arbodienst/bedrijfsarts en de adviezen van de casemanager houdt, vergoeden we een eventuele loonsanctie die het UWV u oplegt.

Interventievergoeding

We vergoeden ook de kosten van interventies voor zover deze kosten in redelijkheid en billijkheid noodzakelijk zijn.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wanneer deze zijn meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van uw medewerker, zoals standaard- en extra. werkgeverslasten. Of u kiest ervoor de werkgeverslasten niet mee te verzekeren.

Verzuimbegeleiding

Voor deze verzekering wordt u begeleid door een arbodienst waarmee we samenwerken. Daarmee voldoet u aan de eisen die de arbeidsomstandighedenwet aan u stelt op het gebied van verzuimbegeleiding.

Re-integratie

Via de arbodienst verzorgen we de casemanager die u en uw arbeidsongeschikte medewerker bijstaat en ondersteunt in de wettelijke verplichte re-integratie. Hij ondersteunt en bemiddelt bij bezwaar en beroepszaken als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Hij ondersteunt in het aanvraagproces voor compensatie van de transitievergoeding.

Casemanager

In geval u te maken krijgt met dreigend langdurig verzuim van een medewerker leveren wij een casemanager die namens u de regie voert voer het ziekteverzuimproces en de re-integratie.

Overlijdensuitkering

Is de medewerker overleden en kreeg hij een vergoeding? Dan stopt de vergoeding een maand na het overlijden.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

We kunnen een uitkering (gedeeltelijk) weigeren als een medewerker binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of zijn dienstverband al zo was dat de arbeidsongeschiktheid door u was te verwachten.

Extra informatie

Had u direct voor de start een soortgelijke verzekering, dan is de bovenstaande bepaling bij de start van de verzekering niet van toepassing. De bovenstaande bepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers.

Fraude of opzet

We keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte medewerker in dienst door verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet onder deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico in dagen. U bepaalt zelf hoe lang die is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke medewerkers.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een eigen risico van 10 of 30 werkdagen. Voor de periode daarna krijgt u van ons een uitkering. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal € 125.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Extra informatie

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en binnen 30 dagen aan- en afmelden. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. Geeft ziek- of betermeldingen binnen 48 uur aan ons en de arbodienst door. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

We hebben verschillende dienstsverleningsmodules om u te ondersteunen bij verzuimbegeleiding en re-integratie met betrekking tot de Wet verbetering poortwachter. Maar u blijft als werkgever een eigen verantwoordelijkheid. Zoals u moet meewerken aan het Plan van Aanpak en passende arbeid binnen het bedrijf aanbieden. Dat zijn zaken die niet kunnen worden overgenomen door anderen.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

We berekenen de jaarpremie door het 'loon voor de werknemersverzekeringen' van uw medewerkers bij elkaar op tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. Het premiepercentage wordt bij aanvang en daarna op elke contractvervaldatum opnieuw vastgesteld.

Extra informatie

Bij het vaststellen van het premiepercentage kijken we naar de samenstelling van het personeelsbestand en de verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar, zowel de eigen verzuimpercentages als de verzuimpercentages binnen de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld. Naarmate het personeelsbestand groter is zal het eigen verzuim zwaarder meewegen dan het sectorverzuim.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.