Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het ongeval? Dan vergoeden wij ook de wettelijke rente.

Extra informatie

Als er binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog geen eindtoestand is, dan kunnen wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.

Keuze: overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval.

Uitgebreide dekking

Je bent standaard verzekerd voor een daguitkering bij een ziekenhuisopname door een ongeval. Je ontvangt € 25 voor elke dag die je bent opgenomen. Je ontvangt maximaal € 1.500 per ongeval.

Extra informatie

Heb je de keuzedekking Overlijden meeverzekerd? En overlijden jij en jouw verzekerde partner allebei door hetzelfde ongeval? Of overlijden jullie binnen 12 maanden na elkaar door verschillende ongevallen? En laten jullie minstens één verzekerd kind achter? Dan verdubbelen wij voor allebei de uitkering.

Keuze: Beroepswerkzaamheden met een risico

Voor bepaalde beroepswerkzaamheden ben je niet (standaard) verzekerd. Denk aan het werken met gevaarlijke machines of gereedschappen. Of het werken op hoogte, zoals op steigers, ladders en daken. Met deze keuzedekking kun je dit meeverzekeren.

Extra informatie

Let op: een aantal beroepswerkzaamheden zijn niet te verzekeren, ook niet met deze keuzedekking. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur over de mogelijkheden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij een ongeval door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Of als je rijdt zonder rijbewijs of vaart zonder vaarbewijs. En je bent ook niet verzekerd als je jonger bent dan 23 jaar, en een motor of bromfiets bestuurt met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc.

Extra informatie

Let op: wij keren ook niet uit als je geen wettelijk verplichte helm draagt. Maar kun je aantonen dat je invaliditeit niet komt doordat je geen helm droeg? Dan keren we wel uit. Bij jouw overlijden moeten je erfgenamen dat aantonen.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke sporten. Denk aan vechtsporten, parachutespringen of deltavliegen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een ongeval fraude pleegt. Of als er bij een ongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als het ongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sporten

Sommige sporten zijn alleen verzekerd onder deskundige begeleiding, zoals bungeejumping, survivaltochten of skiën of snowboarden offpiste. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur of een bepaalde sport verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je krijgt een ongeval, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om het ongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld het ongeval zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Overlijdt je door het ongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de erfgenamen of begunstigde.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Extra informatie

De dekking van de verzekering eindigt op de eerste dag van de maand nadat je als verzekerde 70 jaar wordt. Vanaf dat moment hoeft er voor jou ook geen premie meer betaald te worden. De verzekeringnemer krijgt daarvan bericht. Als je de enige verzekerde op de polis was, eindigt de hele verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.