Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Dit is een aanvullende verzekering bij je autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij een verkeersongeval met de auto. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een verkeersongeval? Dan krijgen de erfgenamen een bedrag.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan krijgt die een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het ongeval? Dan vergoeden wij ook de wettelijke rente.

Extra informatie

Als er binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog geen eindtoestand is, dan kunnen wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.

Directe nabijheid van de auto

Je bent ook verzekerd als je een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer je in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs. Of bij misbruik door de bestuurder van alcohol of drugs. Of tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Je bent ook niet verzekerd als de zitplaats niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Schade aan de auto

Schade aan de auto zelf is niet verzekerd. Daarvoor moet je een cascodekking voor je auto afsluiten.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld bij letselschade.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde, zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een verkeersongeval fraude pleegt. Of als er bij een verkeersongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als het verkeersongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meer inzittenden dan toegestaan

Is het aantal inzittenden groter dan wettelijk is toegestaan? Dan verlagen wij de uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden volgens de verhouding: toegestaan aantal inzittenden/werkelijk aantal inzittenden.

Blijvende invaliditeit en leeftijd

Ben je op het moment van het verkeersongeval ouder dan 69 jaar? Dan verlagen wij de uitkering voor blijvende invaliditeit met 50%.

Overlijden en leeftijd

Bent je op het moment van het verkeersongeval jonger dan 16 jaar of ouder dan 69 jaar? Dan verlagen wij de uitkering voor overlijden met 50%.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt een verkeersongeval in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je krijgt een verkeersongeval, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om het verkeersongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld het verkeersongeval zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Overlijdt je door het verkeersongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de erfgenamen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.