Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding van de kosten van deze juridische hulp. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Wij hebben een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat je juridische hulp krijgt van de juridische specialisten die in dienst zijn van DAS.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij de zaken die we op deze kaart vermelden.

Keuze: verkeer

Wil je juridische hulp bij het verhalen van schade en persoonlijk letsel die je in het verkeer hebt opgelopen? Kies dan de keuzedekking Verkeer. Je krijgt ook juridische hulp bij verkeersstrafzaken en verkeersboetes.

Extra informatie

Heb je een eigen motorrijtuig en wil je juridische hulp bij conflicten over bijvoorbeeld schade aan je motorrijtuig, koop, verkoop, reparatie, onderhoud, sleep-, vervoers- of stallingsovereenkomsten? Kies dan de extra dekking eigen Motorrijtuigen.

Letsel

Je krijgt juridische hulp als je letselschade buiten het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of een medische fout.

Extra informatie

Heb je de keuzedekking Verkeer meeverzekerd? Dan krijg je ook juridische hulp bij letsel die in het verkeer is ontstaan.

Wonen

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning in Nederland. Of conflicten met buren of de overheid over je woning. Je krijgt ook hulp bij tijdelijke verhuur van je woning.

Extra informatie

Heb je vakantiewoning in het buitenland? En wil je hiervoor ook juridische hulp bij eventuele conflicten krijgen? Kies dan de keuzedekking Fiscaal en Vermogen.

Keuze: werk en inkomen

Wil je juridische hulp bij conflicten over pensioen en sociale zekerheid, bijvoorbeeld een conflict met een uitkeringsinstantie? Kies dan de extra keuzedekking Inkomen. 

Extra informatie

Ben je werkzaam in loondienst of als ambtenaar en wil je juridische hulp bij arbeidsgeschillen? Kies dan de extra dekking Arbeid.

Aankopen

Je krijgt juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of de overeenkomst met een telecom- of energiebedrijf.

Extra informatie


 

Familie en relaties

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Of over personenrecht en ouderschap, zoals kinderalimentatie. Wil je hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Kies dan de keuzedekking Fiscaal en vermogen.

Extra informatie

Bij een conflict over een erfenis krijg je alleen hulp als de persoon die de erfenis nalaat is overleden tijdens de looptijd van deze verzekering. Bij het wijzigen of stopzetten van kinderalimentatie geldt een wachttijd van 3 jaar. Voor hulp bij scheiding moet het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 3 jaar hebben geduurd en moet de keuzedekking Fiscaal en vermogen minimaal 3 jaar zijn afgesloten.

Keuze: fiscaal en vermogen

Wil je juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst? Of bij een conflict over een recreatiewoning in het buitenland of vermogensbeheer? Kies dan de keuzedekking Fiscaal en vermogen.  

Adviesservice

Dreigt er een conflict te ontstaan? Of heb je een probleem of een vraag? En valt dit onder de dekking van de verzekering? Dan kun je hierover telefonisch advies van DAS vragen.

Extra informatie

Dit advies wordt gebaseerd op de informatie die je telefonisch aan DAS doorgeeft.

Uitlenen van goederen of diensten

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over het ter beschikking stellen van goederen of diensten aan anderen. Bijvoorbeeld via platforms als Airbnb, Peerby of SnappCar

Extra informatie

Je krijgt geen hulp als je voor de ter bechikking gestelde goederen en diensten aan derden meer dan € 5.000 per jaar ontvangt. Of als je geen overeenkomst hebt afgesloten. 
 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Fraude, molest en atoomreactie

Je krijgt geen juridische hulp als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Je krijgt ook geen juridische hulp bij schade door molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzet

Je krijgt geen juridische hulp als je wordt verweten dat je opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, als je bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk schade hebt toegebracht.

Woonplaats buiten Nederland

Woon je niet meer in Nederland? Dan krijg je geen juridische hulp voor nieuwe conflicten.

Extra informatie

Uitwonende ongehuwde studerende kinderen zijn verzekerd in de hele wereld. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

In het dekkingsoverzicht van de voorwaarden vind je of er voor een bepaald conflict een kostenmaximum of minimaal belang geldt.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: voor schade en letsel die in het verkeer is ontstaan, is het kostenmaximum onbeperkt en geldt er geen minimaal belang. Voor conflicten over een overeenkomst is het kostenmaximum € 60.000,- en het minimaal belang is € 175,-

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Je kunt kiezen voor de juridische specialist van DAS of voor een externe rechtshulpverlener, zoals een advocaat.

Extra informatie

Ben je verplicht om je in de procedure te laten bijstaan door een advocaat? Dan worden de kosten vergoed tot het externe kostenmaximum. Ben je hiertoe niet verplicht? Maar je kies voor een advocaat in plaats van de specialist van DAS? Dan heb je een beperktere dekking voor de kosten. Raadpleeg hierover de voorwaarden en het dekkingsoverzicht.

Aanschaf tweedehands voertuig

Je krijgt alleen juridische hulp bij conflicten over de aanschaf van een tweedehands voertuig als je deze koopt bij een officiële dealer en/of Bovag- of Focwa-bedrijf, en als je bij de aanschaf schriftelijke garantie hebt gekregen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heb je dekking in de Europese Unie inclusief  Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Of je hebt werelddekking.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht van de polisvoorwaarden staat precies vermeld waar je bent verzekerd voor een bepaald conflict.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.