Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp en advies van specialisten van DAS bij een onverwacht conflict dat is ontstaan door het verrichten van activiteiten van je bedrijf of beroep. Ook krijg je een vergoeding voor de kosten van deze juridische hulp. Dit zijn onder andere proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over onder andere arbeidsrecht, verzekeringen, vergunningen, milieu, straf- en tuchtzaken, onroerende zaken die door jou worden gebruikt, afspraken met leveranciers en klanten of afnemers die niet betalen. De vergoeding van de externe kosten, bijvoorbeeld proceskosten, is maximaal  50.000. Bij straf- of verkeerszaken en incassobijstand geldt geen maximum.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Je krijgt juridische hulp bij conflicten die ontstaan door het verrichten van activiteiten van je ondernemening.

Incasso

Je bent verzekerd voor incassobijstand. Als een opdrachtgever of klant weigert de factuur te betalen, dan neemt DAS het incassotraject van je over.

Verkeer

Je krijgt juridische hulp als je schade en persoonlijk letsel wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Ook krijg je hulp in strafzaken.

Wie is verzekerd

Je bedrijf is verzekerd. Ook de werknemers en bestuurders zijn voor het verhalen van hun persoonlijke schade en letsel of voor juridische hulp in een strafzaak meeverzekerd.

Keuze: rechtsbijstand voor motorrijtuigen

Met deze aanvullende dekking krijg je juridische hulp bij een conflict over motorrijtuigen die je gebruikt voor je onderneming. Je krijgt juridische hulp bij conflicten vanaf  110. Er geldt geen kostenmaximum.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je bedrijf of beroep.

Belastingen

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten over belastingen, zoals een belastingaanslag, heffingen, invoerrechten of accijnzen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Schade aan je motorrijtuig

Voor het verhalen van schade aan je motorrijtuig krijg je geen juridische hulp. Met de Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen ben je hiervoor wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor conflicten die binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering ontstaan, krijg je geen juridische hulp. De wachttijd geldt niet als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Bij incassobijstand moet de vordering tijdens de looptijd van de verzekering of binnen 3 maanden voordat de verzekering is afgesloten, zijn ontstaan.

Maximum kosten en drempel

Je krijgt juridische hulp bij conflicten vanaf  350. Er geldt geen minimumbelang bij straf- en tuchtzaken, conflicten over schade die in het verkeer zijn ontstaan en incassobijstand. De vergoeding van de externe kosten, bijvoorbeeld proceskosten, is maximaal  50.000. Bij straf- of verkeerszaken en incassobijstand geldt geen maximum.

Keuze rechtshulpverlener

Als je gebruik wilt maken van het recht om je eigen rechtshulpverlener te kiezen en het is noodzakelijk om een advocaat in te schakelen, dan betaalt DAS de externe kosten tot maximaal  50.000. Is het niet noodzakelijk? Dan betaal je  500 aan eigen risico en er geldt een maximum aan de behandelkosten.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heb je ook dekking in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.