Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp en advies van specialisten van DAS bij een onverwacht conflict dat is ontstaan door het verrichten van activiteiten van je bedrijf of beroep. Ook krijg je een vergoeding voor de kosten van deze juridische hulp. Dit zijn onder andere proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Voor het verlenen van de verzekerde juridische hulp hebben wij een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat je juridische hulp krijgt van de juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Deze juridisch specialist overlegt met je over de manier waarop jouw conflict wordt behandeld. Ook informeert hij je of dat wat je wilt, haalbaar is.

Wat is verzekerd?

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over onder andere arbeidsrecht, verzekeringen, vergunningen, milieu, straf- en tuchtzaken, onroerende zaken die door jou worden gebruikt, afspraken met leveranciers en klanten of afnemers die niet betalen. De vergoeding van de externe kosten, bijvoorbeeld proceskosten, is maximaal € 50.000. Bij straf- of verkeerszaken en incassobijstand geldt geen maximum. 

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Je krijgt juridische hulp bij conflicten die ontstaan door het verrichten van activiteiten van je ondernemening.

Incasso

Je bent verzekerd voor incassobijstand. Als een opdrachtgever of klant weigert de factuur te betalen, dan neemt DAS het incassotraject van je over.

Verkeer

Je krijgt juridische hulp als je schade en persoonlijk letsel wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Ook krijg je hulp in strafzaken.

Wie is verzekerd

Je bedrijf is verzekerd. Ook de werknemers en bestuurders zijn voor het verhalen van hun persoonlijke schade en letsel of voor juridische hulp in een strafzaak meeverzekerd.

Keuze: Rechtsbijstand voor motorrijtuigen

Met deze aanvullende dekking krijg je juridische hulp bij een conflict over motorrijtuigen die je gebruikt voor je onderneming. Je krijgt juridische hulp bij conflicten vanaf € 110. Er geldt geen kostenmaximum. 

Extra informatie

Er geldt wel een kostenmaximum als het niet noodzakelijk is om een advocaat in te schakelen. Zie hiervoor de informatie bij keuze rechtshulpverlener onder dekkingsbeperkingen. 

Keuze: Rechtsbijstand voor particulieren

Met deze aanvullende dekking krijgen jij en je gezin juridische hulp bij een conflict over een particulier onderwerp. Je krijgt juridische hulp bij conflicten vanaf € 175. Er geldt een kostenmaximum van € 60.000.

Extra informatie

Voor schade en letsel die in en buiten het verkeer is ontstaan, is het kostenmaximum onbeperkt en geldt er geen minimaal belang. 

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Je krijgt alleen hulp als het conflict en de behoefte aan juridische hulp tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan. Heb je een verschil van mening met DAS over de behandeling van je zaak? Dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je bedrijf of beroep. Met de keuzedekking Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren ben je hiervoor wel verzekerd. 

Belastingen

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten over belastingen, zoals een belastingaanslag, heffingen, invoerrechten of accijnzen. 

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Schade aan je motorrijtuig

Voor het verhalen van schade aan je motorrijtuig krijg je geen juridische hulp. Met de keuzedekking Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen ben je hiervoor wel verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor conflicten die binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering ontstaan, krijg je geen juridische hulp. De wachttijd geldt niet als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Bij incassobijstand moet de vordering tijdens de looptijd van de verzekering of binnen 3 maanden voordat de verzekering is afgesloten, zijn ontstaan.

Extra informatie

Je krijgt wel juridische hulp bij conflicten als deze verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering met dezelfde rechten op juridische hulp. Of als je bij het afsluiten van de verzekering niet kon weten dat het conflict zou ontstaan en je dit ook kunt aantonen. Of de overeenkomst waarover het conflict gaat na de ingangsdatum van de verzekering is gesloten.

Maximum kosten en drempel

Je krijgt juridische hulp bij conflicten vanaf € 350. Er geldt geen minimumbelang bij straf- en tuchtzaken, conflicten over schade die in het verkeer zijn ontstaan en incassobijstand. De vergoeding van de externe kosten, bijvoorbeeld proceskosten, is maximaal € 50.000. Bij straf- of verkeerszaken en incassobijstand geldt geen maximum. 

Extra informatie

Bij incassobijstand betaalt DAS maximaal € 1.000 aan griffierecht per verzekeringsjaar.

Keuze rechtshulpverlener

Als je gebruik wilt maken van het recht om je eigen rechtshulpverlener te kiezen en het is noodzakelijk om een advocaat in te schakelen, dan betaalt DAS de externe kosten tot maximaal € 50.000. Is het niet noodzakelijk? Dan betaal je € 500 aan eigen risico en er geldt een maximum aan de behandelkosten.

Extra informatie

Is het niet noodzakelijk om een advocaat in te schakelen? Dan betaal je € 500 aan eigen risico en er geldt een maximum aan behandelkosten. Voor een arbeidsrechtelijke procedure is dat € 2.500, voor een bestuursrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke procedure is dat € 3.000 en voor eventuele ander procedures is het maximum € 5.000. De kosten boven dat maximum betaal je zelf. 

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heb je ook dekking in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht van de polisvoorwaarden staat precies vermeld waar je bent verzekerd voor een bepaald conflict.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.