Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je verzekerde auto. Wil je deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet je auto ook bij ons verzekerd zijn. Dit is een aanvullende verzekering op je autoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een verkeersongeval dat je krijgt als je in je verzekerde auto zit. En ook in de directe nabijheid van de auto. Wanneer je in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. Of wanneer je aan het tanken bent of de accu voor de aandrijving oplaadt.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als je zelf aansprakelijk bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

Loopt een verzekerde inzittende door het verkeersongeval letsel op? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:
- zijn verlies van arbeidsvermogen;
- de medische kosten die zijn zorgverzekeraar niet vergoedt;
- zijn smartengeld;
- affectieschade voor zijn naasten.
Het letsel kan zowel lichamelijk als psychisch zijn.

Extra informatie

Wij stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ook beschreven wat onder smartengeld en affectieschade valt.

 

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt een verzekerde inzittende door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:
- het verlies van levensonderhoud van zijn nabestaanden;
- de uitvaartkosten;
- affectieschade voor zijn nabestaanden.

Extra informatie

Wij stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ook beschreven wat onder affectieschade valt.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een verzekerde inzittende blijvend invalide door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij zijn schade zoals hierboven onder ‘Letselschade’ is aangegeven.

Smartengeld

Bij letselschade vergoeden wij smartengeld van de getroffen verzekerde inzittende. En affectieschade voor zijn naasten. Bij overlijden vergoeden wij affectieschade voor de nabestaanden van de getroffen verzekerde inzittende.

Extra informatie

Wij stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat ook beschreven wat onder smartengeld en affectieschade valt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen.

Keuze: Uitgebreid

De basisdekking geldt alleen voor een verkeersongeval met de verzekerde auto. Met de keuzedekking Uitgebreid geldt de verzekering óók voor een ongeval met een ander motorrijtuig, dat niet op jouw naam staat. Of een ongeval met een motorrijtuig als jij fietser of voetganger bent. En ook voor een ongeval als passagier van een metro, tram of trein.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En je bent ook niet verzekerd als je niet op een officiële zitplaats zit. Behalve als je de keuzedekking Uitgebreid hebt verzekerd en je in een bus, metro, tram of trein staat.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards en betaalpassen zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan je auto zelf is niet verzekerd op deze Schade Inzittendenverzekering. Daarvoor moet je een Casco Allriskverzekering voor je auto afsluiten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor een verkeersongeval tijdens verhuur of lease van je verzekerde auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Is er meer dan 1 verzekerde die schade heeft? En is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het verzekerde bedrag over de getroffen verzekerden evenredig aan de schade die zij hebben.

Geen veiligheidsgordel

Heb je geen verplichte veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. Als je kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat je geen gordel droeg, vergoeden wij de schade volledig.

Extra informatie

Heb je de keuzedekking Uitgebreid verzekerd? En krijg je een verkeersongeval met een motorrijtuig waarvoor een helmplicht geldt? En droeg je die helm niet? Dan gelden de bepalingen over de verlaging van de uitkering met 25% ook.

Meer personen op een officiële zitplaats

Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden wij ieder zijn schade naar verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Overlijd je door het verkeersongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de erfgenamen of nabestaanden.

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een uitkering dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.