Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor/bromfiets. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als je op de motor/bromfiets zit. En ook als je een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de motor/bromfiets. Wanneer je op- of afstapt, brandstof tankt, onderweg de motor/bromfiets repareert of medeweggebruikers helpt. Je bent ook verzekerd als je zelf aansprakelijk bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 1.000.000.

Letselschade

We vergoeden de medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. En de kosten als gevolg van invaliditeit. En ook smartengeld.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen die je bij je hebt op de motor/bromfiets.

Overlijden

Overlijdt een opzittende? Dan vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een opzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of de kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Bij letselschade vergoeden wij ook smartengeld.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde, zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.

Keuze: Uitgebreid

Met deze keuzedekking geldt de verzekering ook voor een verkeersongeval met een ander motorrijtuig, dat niet op jouw naam staat. Of een verkeersongeval met een motorrijtuig als jij fietser of voetganger bent. En ook voor een ongeval als passagier van een metro, tram of trein.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs. Of bij misbruik door de bestuurder van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Je bent ook niet verzekerd als je niet op een officiële zitplaats zit.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards en betaalpassen zijn niet verzekerd.

Schade aan motor/bromfiets

Schade aan de verzekerde motor/bromfiets zelf is niet verzekerd. Daarvoor moet je een cascodekking voor je motor/bromfiets afsluiten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen.

Geen helm

Geen wettelijk verplichte helm op? Dan is de uitkering 25% lager. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. Als je kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat je geen helm droeg, vergoeden wij de schade volledig.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.