Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden (waaronder de bestuurder) en hun spullen bij een verkeersongeval met je verzekerde auto. Wil je deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet je auto ook bij ons verzekerd zijn. Dit is een aanvullende verzekering op je autoverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een verkeersongeval dat je krijgt als inzittende (ook de bestuurder valt daar onder) van de verzekerde auto. En ook in de directe nabijheid van de auto. Wanneer je in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. Of wanneer je aan het tanken bent of de accu voor de aandrijving oplaadt.

Letselschade

Loopt een verzekerde inzittende door het verkeersongeval letsel op? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld: - zijn verlies van arbeidsvermogen;
- de medische kosten die zijn zorgverzekeraar niet vergoedt;
- zijn smartengeld;
- affectieschade voor zijn naasten.
Het letsel kan zowel lichamelijk als psychisch zijn.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan de bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt een verzekerde inzittende door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld: - het verlies van levensonderhoud van zijn nabestaanden;
- de uitvaartkosten;
- affectieschade voor zijn nabestaanden.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een verzekerde inzittende blijvend invalide door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij zijn schade zoals hierboven onder ‘Letselschade’ is aangegeven.

Smartengeld

Bij letselschade vergoeden wij smartengeld van de getroffen verzekerde inzittende. En affectieschade voor zijn naasten. Bij overlijden vergoeden wij affectieschade voor de nabestaanden van de getroffen verzekerde inzittende.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal  1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En je bent ook niet verzekerd als je niet op een officiële zitplaats zit.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards en betaalpassen zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan je auto zelf is niet verzekerd op deze Schade Inzittendenverzekering. Daarvoor moet je een Casco Allriskverzekering voor je auto afsluiten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor een verkeersongeval tijdens verhuur of lease van je verzekerde auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal  1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Is er meer dan 1 verzekerde die schade heeft? En is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het verzekerde bedrag over de getroffen verzekerden evenredig aan de schade die zij hebben.

Geen veiligheidsgordel

Heb je geen verplichte veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager. Dit geldt voor schade door letsel en overlijden. Als je kunt bewijzen dat het letsel of overlijden niet is veroorzaakt of dat het letsel niet is verergerd doordat je geen gordel droeg, vergoeden wij de schade volledig.

Meer personen op een officiële zitplaats

Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden wij ieder zijn schade naar verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je bemiddelaar of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.