Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of diefstal van je toercaravan of vouwwagen. Of schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je losgekoppelde toercaravan of vouwwagen (aansprakelijkheid). In deze kaart noemen wij de toercaravan of vouwwagen verder de caravan.

Extra informatie

Deze verzekering is ook bedoeld voor een toercaravan die op een vaste standplaats staat. Schade aan of diefstal van je caravan en aansprakelijkheid zijn standaard verzekerd. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld voor je voortent of de inboedel in je caravan.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Is je caravan of je trekkende auto beschadigd of gestolen? Of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden of de caravan niet meer gebruiken? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of vervoer van de caravan. Of een noodreparatie aan de caravan onderweg. Of kosten van plaatsing van een vervangende toercaravan, die door jou gekocht is, op je vaste standplaats. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende caravan en - in het buitenland - van een vervangend vakantieverblijf. Let op: schade aan de trekkende auto vergoeden we niet.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de caravan krijg je de aankoopwaarde of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en hoe lang je de caravan al hebt.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de caravan technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de caravan minus de waarde van de restanten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde reparatiekosten.

Extra informatie

Met technisch total loss van de caravan bedoelen wij dat de caravan technisch niet meer in een staat is om veilig te gebruiken en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de caravan direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, storm of overstroming. Let op: je bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm. Daarvoor moet je de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren.

Schade door hagel en storm

Je bent standaard verzekerd voor schade door storm. Let op: je bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm. Daarvoor moet je de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren.

Keuze: inboedel

Je bent verzekerd voor de spullen in de caravan. Of we bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of je caravan op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Let op: niet alle spullen zijn verzekerd. Bijvoorbeeld geld, horloges of sieraden zijn niet verzekerd.

Keuze: uitrusting

Je kunt (voor)tenten, luifels en een caravanmover via de aanvullende keuzedekkingen Voortent/luifel en Caravanmover meeverzekeren. Let op: zaken als reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en diefstalpreventiemateriaal vallen onder de keuzedekking Inboedel.

Pechhulp

Je bent standaard verzekerd voor pechhulp aan de caravan. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Je krijgt ook een vergoeding voor de huur van een noodzakelijke vervangende caravan. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de trekkende auto buiten de woonplaats uitvalt door pech. Maar alleen voor berging en vervoer van de caravan, niet voor pechhulp aan de auto. En de auto mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

Keuze: Hagelschade

Hiermee verzeker je je tegen schade door hagel. Of schade door hagel die samen gaat met storm. Heeft je caravan een hagelbestendig dak? Dan krijg je korting op de premie van deze keuzedekking.

Keuze: Aanbouw

Onder aanbouw verstaan we serres, luifels en schuurtjes die alle niet van tentdoek zijn gemaakt, en buitenverlichting en verhogingen. De aanbouw moet aan de caravan zijn vastgemaakt of naast de caravan staan. Deze keuzedekking kun je (alleen) afsluiten als je een toercaravan op vaste standplaats wilt verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door onvoldoende zorg of onvoldoende of ondeskundig onderhoud. En voor schade tijdens verhuur of zakelijk gebruik.

Extra informatie

Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan ben je bijvoorbeeld ook niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Permanente bewoning

Je bent niet verzekerd als je permanent in de caravan woont.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt niet voor aansprakelijkheid of hulpverlening.

Stallen

Je bent ook verzekerd als de caravan in de (winter)stalling staat. Je moet hem dan wel afsluiten en beveiligen met een koppelingsslot of een wielklem.

Extra informatie

Mag de beveiliging volgens de exploitant van de stalling niet in de stalling gebruikt worden? En kun je dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft je niet aan de beveiligingseisen te voldoen.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je caravan goed beveiligd was. Op slot en met een koppelingsslot of een wielklem.

Overstroming

Je bent verzekerd voor overstroming. Maar je moet wel tijdig maatregelen nemen om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld bij een verwachte hoge waterstand: de caravan verplaatsen naar een hoger gelegen veilig gebied. Doe je dat niet? Dan vergoeden wij de schade niet.

Waar ben ik gedekt?

Voor een toercaravan zonder vaste standplaats of een vouwwagen ben je het hele jaar verzekerd in Nederland. En voor een periode van 6 aaneengesloten maanden per jaar ben je ook verzekerd in alle andere landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira en in de landen buiten Europa die grenzen aan de Middellandse Zee.

Extra informatie

Voor een toercaravan op vaste standplaats ben je verzekerd in Nederland. De vaste standplaats van de caravan moet in Nederland zijn. De caravan is ook verzekerd tijdens een eventuele winterstalling op een andere plek in Nederland, inclusief vervoer naar en van die plek. Of tijdens vervoer van een vaste standplaats naar een nieuwe vaste standplaats. Of tijdens vervoer naar en van een herstelbedrijf.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.