Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit. De verzekering is bedoelt voor werknemers.

Wat is verzekerd?

ASR betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval. De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw vaste lasten.

Overlijden

Als de verzekerde overlijdt, dan krijgen de nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering is gelijk aan 12 keer het maandelijkse verzekerde bedrag.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U kiest een verzekering waarbij we in de eerste twee ziektejaren kijken of u uw beroep of ander werk, wat past bij uw opleiding en werkervaring, nog kunt uitoefenen. Wij noemen dit passende arbeid. Vanaf het 3e jaar volgen we het arbeidsongeschiktheidscriterium van het UWV voor de WIA-uitkering. Het gaat dan om algemeen en medisch geaccepteerde arbeid.

Wat is niet verzekerd?

Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Werkloosheid

U krijgt van ons geen uitkering als u werkeloos wordt.

Niet meer in loondienst

Is de verzekerde niet meer in loondienst of verplicht verzekerd voor de WIA, dan stoppen we de verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Uitkeringsdrempel

U krijgt een uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u 35-80% arbeidsongeschikt dan krijgt u 50% van de uitkering. Bent u 80-100% arbeidsongeschikt dan krijgt u 100% van de uitkering.

Wachttijd

Het eerste ziektejaar heeft u nog geen recht op een uitkering. Dit noemen we het eigen risico

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van uw dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van een maand.