Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan goederen van anderen die je vervoert.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door verlies, beschadiging, diefstal van andermans goederen die je vervoert en waarvoor je aansprakelijk bent.

Extra informatie

Je bent verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen, en tijdens op- en overslag. Wij vergoeden schade waarvoor je aansprakelijk bent volgens boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Vervoerscondities 2002, de conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg en volgens algemeen geaccepteerde voorwaarden van vervoerdersorganisaties.

Verzekerd bedrag

Je bent verzekerd voor schade tot € 1.250.000 per gebeurtenis.

Doorbreking van limiet

Ben je aansprakelijk voor schade aan de vervoerde zaken? En wordt de limiet doorbroken door een gerechtelijke uitspraak? Dan ben je verzekerd tot € 750.000, zonder extra eigen risico.

Vertraging en onderbreking van het vervoer

Je bent verzekerd voor schade door vertraging.

Extra informatie

Vertraging is het niet-uitleveren van zaken die je hebt aangenomen om te vervoeren binnen de afgesproken termijn of binnen de termijn die van een zorgvuldig vervoerder redelijkerwijs mag worden verwacht.

Extra meeverzekerd

Je bent bij een gedekte schade ook verzekerd voor bereddingskosten, vernietigingskosten van de beschadigde goederen, opruimingskosten, vernietigingskosten, kosten voor rechtshulp en kosten van wettelijke rente.

Schade aan eigendommen van chauffeur

Je bent ook verzekerd voor schade aan de spullen van je werknemer door brand, botsing, diefstal uit het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd, of bij diefstal van het hele vervoermiddel.

Schade aan hulpmaterialen voor laden en lossen

Je bent verzekerd voor schade aan de hulpmaterialen die worden gebruikt om te laden en te lossen als de schade het gevolg is van een gedekte gebeurtenis, tot een maximum van € 1.250 per gebeurtenis. Met hulpmateriaal bedoelen wij hulpmiddelen van anderen die door de afzender of ontvanger tijdelijk ter beschikking worden gesteld voor het laden en lossen van de goederen, zoals een palletwagen of een heftruck.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade als gevolg van je eigen opzet of daarmee gelijk te stellen schuld. Maar wel als het door opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van je werknemers is.

Handelsverbod

Je bent niet verzekerd voor schade aan goederen waarvoor een nationaal of internationaal handelsverbod geldt.

Niet verzekerbare zaken

Je bent niet verzekerd voor schade aan geldswaardige papieren, edele metalen, edelstenen, parels en voorwerpen van bijzondere kunst- of verzamelwaarde.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je eigen risico is afhankelijk van de landen waarin je verzekerd bent, het soort vervoer en van de soort schade.

Speciaal vervoer

Je bent alleen verzekerd voor speciaal vervoer als dit op het polisblad staat.

Extra informatie

Met speciaal vervoer bedoelen wij: vervoer van goederen die kunnen bederven, vervoer van goederen met een koel- of vrieswagen, vervoer van levende dieren, vervoer met een tankwagen, vervoer dat is uitbesteed aan iemand anders, en vervoer binnen één land door een bedrijf uit een ander land (cabotage).

Bereddingskosten, opruimingskosten en vernietigingskosten

Bij een gedekte schade vergoeden wij de bereddingskosten tot het verzekerd bedrag op de polis. Voor opruimingskosten en vernietigingskosten vergoeden wij maximaal € 25.000.

Eigendommen van de chauffeur

Bij een gedekte schade vergoeden wij de dagwaarde van de eigendommen van de chauffeur, tot maximaal € 1.250 per gebeurtenis. Wij vergoeden geen geld, geldswaardige papieren, kaarten of pasjes, juwelen, sieraden, edelstenen, horloges en voorwerpen van kunst- of verzamelwaarde.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen of gebieden die op de polis staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (onder andere vertragingen) zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Je bent ook verzekerd als je het vervoer noodzakelijk moet onderbreken, tot 7 dagen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.