Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan u medewerker door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet u zijn inkomen maximaal 104 weken doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de keuzes die u maakt.

Extra informatie

Heeft uw medewerker recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van UWV? En kunt u deze uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsplicht? Dan verlagen we de vergoeding met dit bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers.

De verzekering geldt voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst die bij u op de loonlijst staan, ook de oproepkracht. De verzekering geldt tot de AOW-gerechtigde leeftijd en u verzekerd maximaal het loon dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Als u deze meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van uw medewerker, zoals premies werknemersverkeringen/zorgverzekeringswet en andere werkgeverslasten.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding aan. Kiest u hiervoor, dan bieden wij Poortwachtergarantie. Regelt u de arbodienst zelf, dan krijgt u geen Poortwachtergarantie. Binnen de Wet verbetering poortwachter heeft de werkgever een actieve rol bij re-integratie en is de medewerker verplicht om mee te werken om zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk te kunnen.

Extra informatie

Poortwachtergarantie: vindt UWV dat u onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, dan moet u ook na 104 weken nog loon doorbetalen. Als u zich aan de adviezen van onze verzuimbegeleiders heeft gehouden, vergoeden wij deze “boete”.

Keuze: re-integratie

U kunt altijd contact opnemen met de re-integratiemedewerkers voor advies rond preventie. Voor individuele verzekerden, maar ook als het gaat om organisatiebrede vraagstukken. Onze re-integratiemedewerkers adviseren u over de mogelijkheden van re-integratie van individuele verzekerden. Heeft u de verzuimbegeleiding via ons afgesloten, dan krijgt u ook de interventiekosten vergoed die zij adviseren.

Extra informatie

LET op: u blijft met uw medewerker zelf verantwoordelijk voor de re-integratie.

Interventievergoeding

Is een interventie noodzakelijk? En zijn de kosten daarvan niet bovenmatig in relatie tot de resterende periode van loondoorbetaling? Dan vergoeden wij 50% van deze kosten.

Heeft u verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding via ons afgenomen, dan vergoeden wij de interventiekosten tot 100%.

Overlijdensuitkering

Is de medewerker overleden en kreeg hij een vergoeding? Dan stopt de vergoeding een maand na het overlijden.

Keuze: juridische hulp

Is iemand aansprakelijk voor het ziekteverzuim van uw medewerker, dan kunt de kosten voor uw  loondoorbetalingsverplichting op hem verhalen. Als u juridische hulp heeft meeverzekerd dan worden de kosten voor u verhaalt.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) en directeuren met een managementovereenkomst zijn niet verzekerd.

Arbeidsongeschikt bij aanvang

Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet aangemeld heeft.

Ook kunnen wij de uitkering weigeren als u kon weten dat  een medewerker binnen een halfjaar na aanvang van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt zou worden.

Opzet, detentie, molest, atoomkernreacties terrorisme, sanctie wet

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van u of uw medewerker. U krijgt geen vergoeding als uw medewerker in detentie zit of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, atoomkernreactie of terrorisme. Ook als de sanctiewet van toepassing is krijgt u geen uitkering.

Fraude, misleiding

Ook bent u niet verzekerd bij fraude en misleiding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de verplichtingen uit de verzekering niet nakomt heeft dit gevolgen voor de dekking.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een zieke medewerker bij u in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze medewerker niet (meteen) onder deze verzekering, maar pas als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Eigen risico

Er geldt een eigen risicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van de zieke medewerkers. U kunt kiezen voor een eigen risico van 10, 30, 65, 130 of 260 dagen.

Maximaal te verzekeren loon

Per medeweker kunt u maximaal € 125.000,00 aan loon verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, zolang de medewerker bij u in dienst is en onder de Nederlandse sociale wetgeving valt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. U moet al uw medewerkers verzekeren en binnen 30 dagen aan- en afmelden. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. Geeft ziek- of betermeldingen binnen 48 uur aan ons en de arbodienst door. U moet u  houden aan de Wet verbetering poortwachter. 

Extra informatie

We hebben verschillende dienstsverleningsmodules om u te  ondersteunen bij verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerker. Maar u blijft als werkgever een eigen verantwoordelijkheid houden, zoals het opstellen van het Plan van Aanpak en passende arbeid binnen het bedrijf aanbieden. Gebruikt u onze salariskoppeling dan halen we salaris-, aan- en afmeldingen automatisch op.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de verzekerde jaarlonen en verzekerde werkgeverslasten bij elkaar op te tellen. Per medewerker geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. We kunnen het premiepercentage op elke contractsvervaldatum aanpassen.

Extra informatie

Het verzekerd loon is het loon per medewerker zoals u dat aan de Belastingdienst opgeeft voor de rubriek 'loon voor de werknemersverzekeringen'. Dit loon is gemaximeerd. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren en de samenstelling van het personeelsbestand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt minimaal 3 kalenderjaren. Daarna verlengen we uw verzekering telkens met 1 jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaalt u de premie niet op tijd? Of veranderd er iets in uw onderneming? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.