Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een medewerker arbeidsongeschikt? En bepaalt het UWV na 2 jaar ziekte dat deze medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van UWV. Met de WIA AO minder dan 35% verzekert u een aanvulling op het inkomen van uw medewerkers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA.

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

De verzekering vult het inkomen van uw medewerker aan, als hij 15-35% arbeidsongeschikt is. De uitkering is een vast percentage van 25% van het verzekerde loon.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan het verzekerde loon op de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. Dit verzekerd bedrag is gemaximeerd op het WIA-loon of een zelf te bepalen maximum tot € 200.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle medewerkers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering.

Fraude

We keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen Schuld

Is het uw schuld dat uw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren wij niet uit.

Strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt kiezen voor een uitkering aan u of aan uw medewerker. Keren we uit aan uw medewerker dan moet hij inkomen ontvangen. Keren we uit aan u dan moet de medewerker bij u in dienst zijn. We keren niet uit als het inkomen hoger is dan voor de arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsduur

U kunt kiezen voor een uitkering van minimaal 1 tot maximaal 7,5 jaar.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons uiterlijk in de 42e week weten wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook medewerkers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we niet naar de gezondheid van uw medewerkers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw medewerkers. En van het aantal medewerkers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.