Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bromfiets. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun je je verzekeren voor schade aan je eigen bromfiets. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Deze bromfietsverzekering is ook mogelijk voor een snorfiets, een zoemfiets of een brommobiel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Bij een WA-schade (schade aan anderen) ben je verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.100.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.
Bij een cascoschade (schade aan je eigen bromfiets) is het verzekerd bedrag de cataloguswaarde van je bromfiets. Deze geef je op bij je aanvraag.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: Casco Beperkt

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming en (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. Schade door eigen schuld, bijvoorbeeld een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt, valt niet onder deze dekking. Je helm is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Bij een gedekte schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve bij een technisch of economisch total loss. Dan vergoeden wij de waarde van de bromfiets minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de bromfiets direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: Casco Allrisk

Je bent bovenop de Casco Beperktdekking ook verzekerd voor schade aan je bromfiets als het je eigen schuld is, zoals bij een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt. En voor schade door overige oorzaken. Je helm is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Bij een gedekte schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve bij een technisch of economisch total loss. Dan vergoeden wij de waarde van de bromfiets minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de bromfiets direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: Ongevallen Opzittenden en/of Schade Opzittenden

De Ongevallen Opzittendenverzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:
  - overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 10.000, of
  - overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000.

Extra informatie

De Schade Opzittendenverzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bromfiets. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij rijden met een opgevoerde bromfiets. Of bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen bromfiets die ontstaat doordat je je bromfiets niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je bromfiets hebt overbelast.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je bromfiets die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of bepaald gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de bromfiets aan een ander. Of als je de bromfiets gebruikt voor bijvoorbeeld vervoer van personen of koeriersdiensten tegen betaling. Of voor het bezorgen van post en pakketten, boodschappen en pizza’s en dergelijke.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor schade aan jouw bromfiets is € 100.

Extra informatie

Heb je een Casco Allriskdekking? En ontstaat de schade tijdens het rijden (onder andere bij een botsing)? En is de werkelijke bestuurder van de bromfiets op het moment van de gebeurtenis jonger dan 24 jaar? Maar is deze bestuurder bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder? Dan geldt een extra eigen risico van € 150. 

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je bromfiets goed beveiligd was. Zo moet je je bromfiets afsluiten met een standaard slot en een ART-goedgekeurd bromfietsslot (categorie 3 of hoger), als je je bromfiets buitenshuis onbeheerd achterlaat. En diefstal van je bromfiets uit een af te sluiten ruimte is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn.

Extra informatie

Wij vergoeden diefstal van je bromfiets alleen als je de originele sleutels van de bromfiets en de originele sleutels van het ART-goedgekeurd bromfietsslot aan ons geeft. En minimaal 1 sleutel van het standaardslot en van het ART-goedgekeurd bromfietsslot moet gebruikssporen vertonen.

Reparatie

Bij een schade vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde reparatiekosten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.