Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door je motor of met je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun je je verzekeren voor schade aan je eigen motor. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door je motor of aan je motor verzekerd is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden bij een WA-schade (schade aan anderen) maximaal € 6.100.000 voor letselschade en maximaal € 2.500.000 voor schade aan zaken. Bij een cascoschade (schade aan je eigen motor) vergoeden wij maximaal de nieuwwaarde of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van je motor.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening

Is je motor beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Extra informatie

De dekking voor pech geldt alleen bij pech buiten de vestigingsplaats van je bedrijf. En bij een WA-dekking en een beperkte Cascodekking alleen als je motor niet ouder is dan 36 maanden. Bij de volledige Cascodekking mag je motor ook ouder zijn.

Keuze: Casco Beperkt

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming, aanrijding met een loslopend dier en (poging tot) diefstal en joyrijden. Schade door eigen schuld valt niet onder deze dekking.  Je helm en motorkleding zijn standaard verzekerd voor € 750 per persoon.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de motor technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de motor minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de motor direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: Casco Compleet

Je bent bovenop de Casco Beperktdekking ook verzekerd voor schade aan je motor als het je eigen schuld is, onder andere bij een aanrijding. En voor schade door overige oorzaken van buitenaf. Je helm en motorkleding zijn standaard verzekerd voor € 750 per persoon.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de motor technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de motor minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de motor direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: Ongevallen Opzittenden en/of Schade Opzittenden

De Ongevallen Opzittendenverzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

De Schade Opzittendenverzekering vergoedt de werkelijke schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent onder andere niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij misbruik van alcohol of drugs. En niet tijdens het bezorgen van postpaketten of maaltijden, verhuur van je motor of personenvervoer tegen betaling. Bij een cascodekking ben je ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor schade aan jouw motor is € 100. Je kunt, tegen een korting, kiezen voor: € 250, € 500, € 1.000, € 1.500 of € 2.500.

Extra informatie

Heb je een volledige Cascodekking? En ontstaat de schade tijdens het rijden (onder andere bij een botsing)? En is de werkelijke bestuurder van de motor op het moment van de gebeurtenis jonger dan 24 jaar? Maar is deze bestuurder bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder? Dan geldt een extra eigen risico van € 250. 

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag. Daarnaast kennen wij de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.