Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun je je verzekeren voor schade aan je eigen auto. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.100.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Keuze: beperkt Casco

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming en (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. En ook voor ruitschade. Schade door eigen schuld, bijvoorbeeld een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt, valt niet onder deze dekking. Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de auto. Deze geef je op bij je aanvraag.

Extra informatie

Bij een gedekte schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de auto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: volledig Casco

Je bent bovenop de beperkte Cascodekking ook verzekerd voor schade aan je auto als het je eigen schuld is, zoals bij een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt. En voor schade door overige oorzaken. Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de auto. Deze geef je op bij je aanvraag.

Extra informatie

Bij een gedekte schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de auto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Hulpverlening

Is je auto beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Extra informatie

Bij beschadiging of diefstal van de auto vergoeden wij in het buitenland ook de huur van een vervangende auto. En bij een volledige Cascodekking ook in Nederland. Dit geldt niet bij pech.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Standaard zijn extra's verzekerd voor € 500. Dit kun je uitbreiden met de keuzedekking Extra's. Extra's is alles wat niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van de fabriek of importeur zat, maar later in de auto is ingebouwd of gemonteerd door een dealer of garage. En ook losse onderdelen in de auto die enkel en alleen bij de auto horen, waaronder automatten, een brandblusser of een gevarendriehoek.

Extra informatie

Er zijn ook zaken die niet onder extra’s vallen en dus niet verzekerd zijn (zie bij 'Zijn er dekkingsbeperkingen' onder 'Keuze: auto-elektronica en/of accessoires').

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 25.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 20.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 30.000.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen auto die ontstaat doordat je je auto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je auto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je auto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of bepaald gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto gebruikt voor bijvoorbeeld vervoer van personen of koeriersdiensten tegen betaling. Of voor het bezorgen van post en pakketten, boodschappen en pizza’s en dergelijke.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor schade aan jouw auto is € 150. Je kunt bij een volledige Cascodekking ook nog kiezen voor: € 250, € 500, € 1.000, € 1.500 of € 2.500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Voor ruitschade gelden andere eigen risico's (zie hieronder onder ‘Ruitschade’).

Extra informatie

Heb je een volledige Cascodekking? En ontstaat de schade tijdens het rijden (onder andere bij een botsing)? En is de werkelijke bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis jonger dan 24 jaar? Maar is deze bestuurder bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder? Dan geldt een extra eigen risico van € 250. 

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je moet je auto afsluiten. Worden je autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Reparatie

Laat je je auto repareren door een geselecteerd herstelbedrijf? Dan is je eigen risico € 75 lager. En je krijgt een uitgebreide garantie en haal- en brengservice van jouw auto en de vervangende auto. Laat je je auto helemaal niet repareren? Dan vergoeden we € 250 minder. Behalve als je de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij ons verzekert.

Ruitschade

Ga je bij ruitschade naar een geselecteerd herstelbedrijf? Dan is het eigen risico bij reparatie ('sterretje') nihil en bij vervanging € 75. Ga je naar een ander herstelbedrijf? Dan is het eigen risico in beide gevallen € 150.

Pech

De dekking voor pech geldt alleen bij pech buiten de vestigingsplaats van je bedrijf. En bij een WA-dekking en een beperkte Cascodekking alleen als je auto niet ouder is dan 36 maanden. Bij de volledige Cascodekking mag je auto ook ouder zijn.

Extra informatie

Bij pech vergoeden wij in het buitenland ook de huur van een vervangende auto. Maar alleen bij een volledige Cascodekking.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Onder de keuzedekking Extra’s zijn niet verzekerd:
- losse spullen zoals cd’s, mobiele telefoons en losse geluids- of navigatieapparatuur;
- losse onderdelen van de auto die apart worden opgeslagen, zoals winter- of zomerbanden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet de (mede)schuld van de bestuurder of passagier? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.