Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun je je verzekeren voor schade aan je eigen auto. En je kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade:  6.450.000;
- bij schade aan spullen:  2.500.000.

Keuze: beperkt Casco

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming en (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. En ook voor ruitschade. Schade door eigen schuld, bijvoorbeeld een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt, valt niet onder deze dekking. Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de auto. Deze geef je op bij je aanvraag.

Keuze: volledig Casco

Je bent bovenop de beperkte Cascodekking ook verzekerd voor schade aan je auto als het je eigen schuld is, zoals bij een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt. En voor schade door overige oorzaken. Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de auto. Deze geef je op bij je aanvraag.

Hulpverlening

Is je auto beschadigd of gestolen of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Standaard zijn extra's verzekerd voor  500. Dit kun je uitbreiden met de keuzedekking Extra's. Extra's is alles wat niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van de fabriek of importeur zat, maar later in de auto is ingebouwd of gemonteerd door een dealer of garage. En ook losse onderdelen in de auto die enkel en alleen bij de auto horen, waaronder automatten, een brandblusser of een gevarendriehoek.

Keuze: ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval.

Keuze: schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen auto die ontstaat doordat je je auto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je auto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Verhuur, lease of bepaald gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto gebruikt voor bijvoorbeeld vervoer van personen of koeriersdiensten tegen betaling. Of voor het bezorgen van post en pakketten, boodschappen en pizza’s en dergelijke.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor schade aan jouw auto is  150. Je kunt bij een volledige Cascodekking ook nog kiezen voor:  250,  500,  1.000,  1.500 of  2.500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Voor ruitschade gelden andere eigen risico's (zie hieronder onder ‘Ruitschade’).

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Reparatie

Laat je je auto repareren door een geselecteerd herstelbedrijf? Dan is je eigen risico  75 lager. En je krijgt een uitgebreide garantie en haal- en brengservice van jouw auto en de vervangende auto. Laat je je auto helemaal niet repareren? Dan vergoeden we  250 minder. Behalve als je de beschadigde auto inruilt en de vervangende auto weer bij ons verzekert.

Ruitschade

Ga je bij ruitschade naar een geselecteerd herstelbedrijf? Dan is het eigen risico bij reparatie ('sterretje') nihil en bij vervanging  75. Ga je naar een ander herstelbedrijf? Dan is het eigen risico in beide gevallen  150.

Pech

De dekking voor pech geldt alleen bij pech buiten de vestigingsplaats van je bedrijf. En bij een WA-dekking en een beperkte Cascodekking alleen als je auto niet ouder is dan 36 maanden. Bij de volledige Cascodekking mag je auto ook ouder zijn.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Onder de keuzedekking Extra’s zijn niet verzekerd: - losse spullen zoals cd’s, mobiele telefoons en losse geluids- of navigatieapparatuur;
- losse onderdelen van de auto die apart worden opgeslagen, zoals winter- of zomerbanden.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.