Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Op deze verzekering zijn de voorwaarden VWA, VCB of VCC 2016-01 van toepassing. Je vindt deze voorwaarden via de link 'polisvoorwaarden' hierboven naar Gangbare polisvoorwaarden zakelijke verzekeringen onder 'Vrachtwagenverzekering'.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door je vrachtauto of aan je vrachtauto is verzekerd.

Aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je vrachtauto veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd tot € 6.1000.000 per gebeurtenis voor schade aan personen en tot € 2.500.000 per gebeurtenis voor schade aan zaken.

Keuze: beperkt Casco

Met de keuzedekking Casco beperkt verzeker je je vrachtauto voor schade door onder andere brand, hagel, bliksem, storm, overstroming, aanrijding met een loslopend dier, (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. En ook voor ruitschade. Schade door eigen schuld, bijvoorbeeld een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt, valt niet onder deze dekking. Het verzekerde bedrag is de dagwaarde.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de vrachtauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de vrachtauto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de vrachtauto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: volledig Casco

Met de keuzedekking Casco Allrisk verzeker je jouw vrachtauto voor schade als het jouw eigen schuld is, zoals een verkeersongeval (aanrijding), wat jij veroorzaakt. En voor schade door overige oorzaken van buitenaf. Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de vrachtauto. 

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de vrachtauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de vrachtauto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de
waarde van de vrachtauto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: laad- losmaterieel

Je bent met deze keuze verzekerd voor schade door de laad- en losinstallatie van de vrachtauto.

Keuze: auto-electronica

Kies je voor de dekking Casco beperkt of Casco allrisk? Dan is schade aan je beeld-, geluids- en navigatieapparatuur standaard verzekerd tot € 500.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Je kunt ook het werkrisico meeverzekeren. Dit kan als uitbreiding op de Vrachtautoverzekering, maar ook op een aparte Landmateriaalverzekering als je ook een casco dekking voor de opgebouwde machine wenst. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 25.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 20.000, of
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde vrachtauto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je vrachtauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. Of bij misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. 

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Je bent niet verzekerd voor structureel vervoer van gevaarlijke stoffen, of voor het vervoer van stoffen die vallen onder het "Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR)", gevaarklasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen) en 7 (Radioactieve stoffen).

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je fraude pleegt bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade. Of als er bij schade sprake is van opzet, of roekeloosheid, of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je vrachtauto die ontstaat doordat je je vrachtauto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je vrachtauto hebt overbelast. Ook hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je vrachtauto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur of lease

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de vrachtauto aan een ander.

Extra informatie

Je bent wel hiervoor verzekerd als dit op jouw polisblad staat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De eigen risico's voor WA-schades en Casco-schades zijn afhankelijk van de soort vrachtauto. Bij de reparatie van een ruit ('sterretje') is er geen eigen risico.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je vrachtauto goed beveiligd was. Let op: wij kunnen voor je vrachtauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Je moet je vrachtauto afsluiten. Worden je vrachtautosleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Reparatie

Heb je een schade die valt onder de dekking Casco Allrisk? En laat je de schade niet repareren, of laat je de schade repareren door een bedrijf dat niet bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven? Dan is je eigen risico 25% van het schadebedrag.

Laad- en losmaterieel

Heb je schade door laad- en losmaterieel verzekerd? Dan ben je alleen verzekerd voor schade aan laad- en losinstallatie van de vrachtauto als die is ontstaan tijdens het laden of lossen van de eigen lading. Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaan is als de laad- en losinstallatie voor iets anders wordt gebruikt, zoals voor het verplaatsen van niet zelf vervoerde zaken.

Schade aan de lading

Je bent niet verzekerd voor schade aan de lading zelf.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en in Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of schade hebt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet de (mede)schuld van de bestuurder of passagier? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.