Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de Ziektewet-uitkering van uw medewerkers, die ziek uit dienst gaan, te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Deze verzekering vergoedt de Ziektewet-uitkering gedurende de 2 jaar van de Ziektewet, die u moet betalen als uw medewerker ziek uit dienst gaat.

Extra informatie

De deskundige dienst of UWV beoordeelt of de verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van de Ziektewet. De ZW-uitvoerder en/of UWV bepaalt of de verzekerde recht heeft op een Ziektewet-uikering en hoe hoog de uitkering is. Op basis daarvan bepalen wij de hoogte en de duur van de vergoeding.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Verzekerd zijn de Ziektewet-uitkeringen. Wij helpen u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het Ziektewet-eigenrisicodragerschap.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de Ziektewet-uitkering. Voor de Ziektewet bent u verplicht om een verzuimadministratie voor de Ziektewet op te stellen en de hoogte en duur van de uitkering vast te stellen. Wij regelen dit voor u.

Re-integratie

Wij vergoeden kosten voor re-integratie van zieke (ex-)medewerkers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden.

Wie verzekert u?

U verzekert alle medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract en oproepkrachten.

Extra informatie

Ook verzekerd zijn ex-medewerkers die binnen 4 weken na afloop van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt zijn geworden en geen WW-uitkering ontvangen of een andere werkgever hebben. Daarnaast zijn medewerkers verzekerd waarbij de arbeidsverhouding op grond van artikel 4 of 5 van de Ziektewet als dienstbetrekking wordt beschouwd.

Ervaren verzuimspecialisten in huis

a.s.r. heeft zo'n 100 verzuimspecialisten in huis. Zij hebben een schat aan kennis en ervaring. Zij kunnen u en uw medewerker snel en deskundig adviseren en zijn als geen ander in staat om de dienstverleners waar zij mee samenwerken te selecteren, aan te sturen en te monitoren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de medewerker arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de medewerker niet heeft aangemeld voor de verzekering of als hij een no-risk status heeft.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten en molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming heeft van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor Ziektewet te worden.

Combinatie

U kunt deze verzekering alleen sluiten in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar en/of een verzuimverzekering 0-2 jaar.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meld zieke medewerkers uiterlijk 4 weken voordat ze uit dienst gaan. Wordt een medewerker binnen 4 weken voordat hij uit dienst gaat ziek meld dit direct. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen aan en bij uit dienst gaan af. Een arbodienst is verplicht. U moet er samen met de zieke (ex-)medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan.

Extra informatie

Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Bij de start van de verzekering moet u melden wier er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 3 jaar. Daarna verlengen we uw verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk of via het Werkgeversportaal opzeggen met een opzegtermijn van een maand.