Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 aaneengesloten dagen duren. Verlengen is mogelijk. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uw partner en/of kinderen.

Extra informatie

U kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij uw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeval, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor u en uw gezin. Daarnaast bent u verzekerd voor de aanvullende dekkingen die u hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in uw woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Keuze: bagage

U bent verzekerd voor schade, vermissing of diestal van uw bagage tot in totaal € 3.500,-  Schade aan logiesverblijven is verzekerd tot € 500,-. Indien u bagage bij aankomst vermist of vertraagd is dan keren wij maximaal € 350,- uit voor vervangende kleding en/of toiletartikelen. Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Per voorwerp en/of bepaalde spullen kan een maximumvergoeding gelden. Dit staat in onze polisvoorwaarden. In aanvulling op de bagagedekking kunt u Geld (contant) en Uitgebreide sportuitrusting meeverzekeren.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport? Of beoefent u een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als u een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking medische kosten moet dan ook zijn afgesloten.

Extra informatie

Ook schade aan uw eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting is verzekerd.

Keuze: pech op reis

Met S.O.S. Autohulp krijgt u bij een mechanisch gebrek (pech) of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of aanhanger, hulp van de alarmcentrale. Als het nodig is, dan regelen we en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van uw defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van uw voertuig is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Als u tijdens uw reis een ongeval krijgt, waardoor u blijvend invalide wordt of waardoor u overlijdt, dan hebt u recht op een eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van uw lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte is afhankelijk van welke functie u bent verloren.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengen bij annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

U hebt allen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de polisvoorwaarden genoemd staat.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan wordt normale reisschade zoals verloren bagage wel vergoed. U moet hiervoor wel de dekking Bagage hebben afgesloten. Schade die ontstaat door de onveilige situatie wordt niet vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de polisvoorwaarden.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking op deze verzekering als uw reis te maken heeft met uw beroep of werk.

Fraude

Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij begrijpen dat u wilt genieten als u op reis bent. Wij verwachten dat u voorzichtig met uw bagage omgaat. Daarnaast gedraagt u zich op een verantwoordelijke manier ten opzichte van uw reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Doet u dat niet, dan kan dat betekenen dat wij niet alle kosten vergoeden.

Eigen risico

Voor de dekking geld is het eigen risico € 50 per reis. Voor de overige dekkingen geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Eigen risico betekent dat wij de uitkering verminderen met het genoemde bedrag.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen gelden maximale vergoedingen. Deze kunt u vinden in de dekkingsoverzichten die in de voorwaarden zijn opgenomen.

Vooraf toestemming voor de kosten

Is er iets gebeurt en heeft u hulp nodig? Bel dan altijd eerst met onze alarmcentrale. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in de hele wereld. Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het huis- adres verlaat voor een reis. En eindigt bij terugkeer op het huisadres. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.