Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

U kunt kiezen uit twee dekkingsmogelijkheden: de Extra Uitgebreide dekking en de Compleet-dekking. Kiest u voor de dekking Compleet? Dan bent u ook verzekerd als u of uw gezinsleden per ongeluk zelf schade veroorzaken aan uw spullen.

Wat is verzekerd?

De inboedelverzekering Extra Uitgebreid en Compleet verzekeren uw spullen zoals meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziekinstrumenten, kunst en antiek.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde. Voor kunst en antiek geldt de zeldzaamheidswaarde.

Extra informatie

Nieuwwaarde is het bedrag waarvoor u de spullen nieuw kunt kopen. Dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Binnenshuis zijn uw sieraden standaard verzekerd tot € 6.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

(Audio-) apparatuur

Binnenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur standaard verzekerd tot € 12.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden schade aan spullen in schuren, tuinen en op balkons.

Extra informatie

Hiervoor gelden andere voorwaarden dan bij schade binnenshuis.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard verzekerd met de inboedelverzekering Compleet.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt.

Keuze: glas

Schade door breuk van het glas van uw woning kunt u meeverzekeren met de module glas. Voor breuk van glas hebt u geen eigen risico.

Extra informatie

Onder ‘glas’ verstaan wij ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van uw woning.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde spullen in uw huis gelden maximale vergoedingen. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag u verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke inboedeldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 75,- per gebeurtenis. Voor schade aan een smartphone of tablet hebt u een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Wordt de schade via Direct Schade Herstel gerepareerd? Dan verminderen wij uw (eventuele) eigen risico met de helft.

Extra informatie

Direct Schade Herstel is een uitgebreid netwerk van schadeherstellers.

Afkopen eigen risico

Bij de dekking Compleet kunt u tegen een premietoeslag het eigen risico afkopen, behalve voor een smartphone of tablet. Er geldt altijd een eigen risico voor een smartphone of tablet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw woning in Nederland.

Extra informatie

Op het polisblad staat vermeld op welk adres uw inboedel verzekerd is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.