Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt kunt u meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

De opstalverzekering verzekert uw woonhuis, garage en schuren bij schade. Door de waardegarantie bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van uw woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade door breuk van het glas van uw woning is standaard verzekerd. Voor breuk van glas hebt u geen eigen risico.

Extra informatie

Onder ‘glas’ verstaan wij ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van uw woning.

Tuin

Schade aan uw tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is onder voorwaarden standaard verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme in uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Iemand dringt uw woning binnen zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven en beschadigt uw woning opzettelijk, of vernielt uw woning uit vernielzucht.

Keuze: twee dekkingen

De opstalverzekering biedt twee dekkingen: Extra Uitgebreid en Compleet. Met de dekking Compleet bent u ook verzekerd voor schade die u of uw gezinsleden per ongeluk zelf veroorzaken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke opstaldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 75,- per gebeurtenis. Voor stormschade hebt u een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Wordt de schade via Direct Schade Herstel gerepareerd? Dan verminderen wij uw (eventuele) eigen risico met de helft. Als u waterschade via Direct Schade Herstel laat repareren dat vervalt uw (eventuele) eigen risico.

Extra informatie

Direct Schade Herstel is een uitgebreid netwerk van schadeherstellers.

Afkopen eigen risico

Bij de dekking Compleet kunt u tegen een premietoeslag het eigen risico afkopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Extra informatie

Op het polisblad staat vermeld welke woning verzekerd is, en op welk adres.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks via een brief, per telefoon of een e-mail opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van een maand.