Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u als privépersoon per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor u doen zijn verzekerd. U  kunt ook een meerpersoonshuishouden verzekeren. Dan zijn ook uw partner, uw inwonende kinderen en/of andere personen met wie u duurzaam en in gezinsverband samenwoont verzekerd.

Extra informatie

Ook uitwonende ongehuwde kinderen tijdens een voltijdstudie of stage gekoppeld aan deze studie en uitwonende kinderen jonger dan 18 jaar die in verpleeginrichting verblijven, zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is tot maximaal € 100.000,- verzekerd.

Extra informatie

De schade aan de oppas veroorzaakt door uw kind jonger dan 14 jaar tijdens het oppassen is ook verzekerd, ook al ben je niet aansprakelijk.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat uhem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren, anders dan honden, bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet eigenaar zijn van de woning.

Keuze: Schade door uw hond

Heeft uw hond schade aangericht aan anderen of zaken van iemand anders? En bent u als eigenaar van uw hond aansprakelijk voor deze schade? Dan bent u voor deze schade verzekerd als op uw polis uitdrukkelijk staat vermeld dat honden zijn meeverzekerd. Het maakt niet uit hoeveel honden u heeft.

Schade tijdens sport en spel

Heeft u schade veroorzaakt bij het beoefenen van een sport en/of spel? En is de schade toegebracht aan iemand die op dat moment niet zelf meedeed aan de sport of het spel? Dan vergoeden wij deze schade ook als u er niet aansprakelijk voor bent. Wij betalen hiervoor maximaal € 25.000 per gebeurtenis voor alle verzekerde personen samen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of een misdrijf. Of schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Niet verzekerd, tenzij u de zorg over deze zaken van iemand anders heeft. Of omdat u zaken gebbruikt in de privésfeer die van een privépersoon zijn gehuurd. En bent u verantwoordelijk voor schade aan deze zaak? Schade aan deze zaak is dan verzekerd. Er geldt wel een maximum van € 25.000 per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt bijvoorbeeld onder uw autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Met vrijwilligerswerk bedoelen wij: het werk dat u onbetaald doet uit sociale betrokkenheid voor anderen of voor de samenleving, bijvoorbeeld voor een school of vereniging. Als u alleen een kleine onkostenvergoeding krijgt is dat nog steeds onbetaald. Onder vrijwilligerswerk verstaan wij niet het werken voor een vrijwilligersorganisatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst, tijdens sport en spel of tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Standaard is er geen eigen risico. Er is een eigen risico van € 250,- van toepassing bij de volgende situaties: schade veroorzaakt door kinderen terwijl de kinderen niet zijn  meeverzekerd en schade veroorzaakt aan mobiele elektronica van iemand anders.

Eigen risico indien honden niet voor verzekering aangemeld

Dan betalen wij toch voor de schade die deze honden hebben veroorzaakt aan een ander. Maar in dat geval betalen wij hiervoor maximaal € 1.000 per gebeurtenis en u heeft een eigen risico van € 250 per gebeurtenis. Is het schadebedrag lager dan uw eigen risico? Dan ontvangt de tegenpartij geen vergoeding van ons.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. U moet wel zelf in Nederland wonen.

Extra informatie

Uw uitwonende kinderen zijn niet verzekerd als zij binnen de Verenigde Staten van Amerika of Canada een stage lopen, een studie volgen of vakantiewerk of een bijbaan hebben.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wij verwachten onder andere van u dat als er iets verandert aan uw gezinssituatie dat u dit direct aan ons doorgeeft, dat u met ons meewerkt als wij vragen hebben of aanwijzingen geven en dat u bij schade niet toegeeft of verklaart dat u aansprakelijk bent. En geen handelingen doet, waaruit kan blijken dat u aansprakelijk bent.

Extra informatie

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. U mag van ons  verwachten dat wij u met respect behandelen, dat wij betalen voor schade die verzekerd is en dat wij u zo snel mogelijk helpen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.