Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. U kunt kiezen uit een uitgebreide of een allrisk dekking.                                                                                                      

Extra informatie

Met 'uitgebreid' zijn uw spullen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met 'allrisk' bent u
verder ook verzekerd voor schade als gevolg van een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels,
apparatuur, kleding of sieraden. Spullen
in de tuin zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 150.000. In
geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde
voor uw spullen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarna
vergoeden wij de dagwaarde en maken wij gebruik
van een afschrijvingstabel. Voor sommige spullen
betalen wij altijd de dagwaarde of kan het zijn dat
een expert de waarde bepaald.

Extra informatie

Soms gelden er maximale vergoeding voor bepaalde
spullen, zoals diefstalgevoelige inboedel, sieraden,
huurders-/eigenaarsbelang en geld. Dit leest u in de
polisvoorwaarden.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door
onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert
inschakelen. Neem over de vergoeding van deze
kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de
kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van uw
expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten
redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de
extra kosten niet.

Sieraden

Uw sieraden zijn standaard verzekerd tot € 15.000.
Zijn uw sieraden meer waard? Dan kunt u dit bedrag
ook verzekeren voor een hoger bedrag.

(Audio-) apparatuur

Computer- en audiovisuele apparatuur, zoals
computers, laptops, tv's en audio-apparatuur zijn
standaard meeverzekerd.

Spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt
verzekerd. Bepaalde spullen kunt u aanvullend
verzekeren met de Buitenhuisdekking.

Vallen en Stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is
verzekerd als u gekozen heeft voor de allrisk-dekking.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor
beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat
stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel
stoot.

Keuze: Aanvullende keuzedekkingen

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende
keuzedekkingen: Smart Home, Glas en de
Buitenhuisdekking. Controleer uw polisvoorwaarden
of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: Buitenhuisdekking

De dekking buiten uw woning kunt u voor
bijvoorbeeld sieraden, mobiele apparatuur,
sportuitrusting, foto-, video- en geluidsapparatuur
uibreiden met de Buitenshuisdekking. Uw spullen zijn
dan het hele jaar door in de gehele wereld buiten uw
woning verzekerd tot € 7.500.

Extra informatie

Voor sieraden vergoeden wij maximaal € 2.000 per
gebeurtenis. Voor mobiele apparatuur vergoeden wij
maximaal € 1.000 per object.

Wat is niet verzekerd?

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is enkel verzekerd, wanneer u heeft gekozen voor de allrisk-dekking. 

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Wilt
u dit wel? Dan kan dat met de
keuzedekking Glas.

Extra informatie

De glasverzekering is alleen van toepassing voor
woningen, niet voor appartementen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld
als er neerslag binnenkomt door openstaande
ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking
voor inboedel buiten uw woonhuis en als uw
woning voor langere tijd onbewoond is. Controleer
uw polisvoorwaarden. Of vraag uw
verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Op de dekking allrisk is een eigen risico van € 100,-
per gebeurtenis van toepassing. U kunt ook voor
een ander eigen risico kiezen. Dat staat dan op uw
polis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk
jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij
de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur. De
verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag
waarop de opzegging is ontvangen.