Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan kostbaarheden in uw huis. Het gaat daarbij om schade door alle van buiten komende gebeurtenissen.

Extra informatie

Bij acceptatie van een kostbaarhedenverzekering wordt als voorwaarde gesteld dat u tevens een inboedelverzekering RTP binnen het AssuradeurenGilde privépakket heeft.

Wat is verzekerd?

De volgende kostbaarheden kunnen worden verzekerd:
• Foto- en filmapparatuur.
• Juwelen en sieraden (waaronder tafelzilver).
• Muziekinstrumenten.
• Bont.
• Schilderijen, prenten, etsen, aquarellen, litho’s en tekeningen.
• Horloges en klokken (geen elektrische).

Verzekerd bedrag

De waarde wordt vastgesteld door middel van een taxatierapport van een deskundige. Er is een taxatie vereist conform Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken. Op de website www.federatie-tmv.nl kunt u een taxateur vinden. 

Extra informatie

Voor nieuw aangekochte kostbaarheden kan akkoord worden gegaan met originele aankoopnota’s, niet ouder dan drie jaar (met uitzondering van horloges en sieraden: niet ouder dan een jaar). De vergoeding voor foto- en filmapparatuur geschiedt vanaf één jaar na aanschaf op basis van dagwaarde.

Keuze: sieraden

Onder sieraden verstaan wij zaken van edele metalen. In principe komen (vanwege de gewenste risicospreiding) alleen collecties voor verzekering in aanmerking, die: Ten opzichte van de som voor de inboedel geen te hoge waarde hebben en in hun samenstelling geen onevenredig grote uitschieters
kennen.

Keuze: (Audio-) apparatuur

De verzekering is bedoeld voor foto- en filmapparatuur van verzekerden die de apparatuur/instrumenten (in hoofdzaak) als particulier (dus niet beroeps- en bedrijfsmatig) gebruiken.

Keuze: spullen buiten huis

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Voor schilderijen, prenten, aquarellen, etsen, litho’s en tekeningen is de verzekering uitsluitend van kracht tijdens verblijf in bewoonde gebouwen binnen Nederland, van steen gebouwd met harde dekking.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw kostbaarheden door vallen en stoten is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • De kostbaaheden zijn niet verzekerd voor schade door krassen, schrammen, slijtage, ongedierten, atmosferische of klimatologische invloeden, normaal gebruik, foutieve of onvoldoende reparatie, reiniging, restuaratie of onoordeelkundige behandeling of ontstaan of mogelijk geworden door onvoldoende zorg.

Extra informatie

Van onvoldoende zorg kan onder meer worden gesproken wanneer in geval van diefstal, verlies of beschadiging van de verzekerde zaken niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken wanneer de verzekerde zaken buitenshuis, bijvoorbeeld op het strand of op een terras onbeheerd worden achtergelaten.

Contra-expertise na schade

Contra-expertise is niet van toepassing. De waarde van elk voorwerp is met wederzijds goedvinden vastgesteld op het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag is
gebaseerd op de aankoopnota of een recent taxatierapport van een deskundige.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt aan muziekinstrumenten door beschadiging van balgen, haren, snaren, rietjes, stokken en trommelvellen, tenzij deze beschadiging gelijktijdig met een andere gedekte schade is ontstaan.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing tenzij u zelf kiest voor een eigen risico van 10% van het schadebedrag. Voor een vrijwillig eigen risico krijgt u korting op de premie.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. Voor schilderijen, prenten, aquarellen, etsen, litho’s en tekeningen is de verzekering uitsluitend van kracht tijdens verblijf in bewoonde gebouwen binnen Nederland, van steen gebouwd met harde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u
zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.