Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, waterschade, storm en inbraak. Dit is een Extra Uitgebreide Gevaren dekking. De dekking 'Van buiten komende onheilen' wordt gehanteerd. U bent dan ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis inclusief fundering is verzekerd. Ook de schuur, garage en bijgebouwen op hetzelfde adres zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. Kiest u voor het meeverzekeren van de aanvullende dekking Extra Kosten? Dan verhogen we uw uitkering bij schade met 10%.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas (ter lichtdoorlating) is standaard verzekerd. 

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing is beperkt verzekerd. Komt uw woonhuis leeg te staan? Geef dit dan meteen door. Wij kunnen de (dekking van) de verzekering dan aanpassen.

Extra informatie

Met verbouwing bedoelen wij dat (een deel van) uw woonhuis nog geen ramen, definitief dak of sloten heeft.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis is verzekerd als er sporen van braak aan uw woonhuis zichtbaar zijn.

Garantie tegen onderverzekering

Vul de herbouwwaardemeter goed in. Dan doen wij bij schade geen beroep op eventuele
onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door slijtage, constructiefouten en achterstalling onderhoud, een aardbeving of overstroming.

Tuin

Alleen bij schade door bepaalde oorzaken (bijvoorbeeld brand) vergoeden wij de kosten van tuinaanleg tot 20% van het verzekerde bedrag.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de voorwaarden. Of vraag uw  verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor iedere schade geldt altijd een eigen risico van € 50,00. Het (extra) eigen risico bij schade tijdens aan- of verbouw van het woonhuis is € 225,00. Bij stormschade is het eigen risico 2 o/oo van het verzekerde bedrag, met een minimum van € 225,00 en een maximum van € 450,00. U kunt het eigen risico voor storm afkopen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. In een enkel geval kunt u het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.