Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. U kunt kiezen uit een uitgebreide of een allrisk dekking.

Extra informatie

Met 'uitgebreid' is uw woonhuis verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, neerslag, lekkage, vandalisme, diefstal en inbraak.
Met 'allrisk' bent u
verder ook verzekerd voor schade als gevolg van een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Bij het
woonhuis horen onder andere de bijgebouwen,
funderingen, terreinafscheidingen, zonnepanelen en
laadpalen. Maar ook een zwembad of jacuzzi die
duurzaam is verbonden met de grond.

Extra informatie

De bijgebouwen zijn alleen verzekerd op hetzelfde
adres als uw woonhuis.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd voor maximaal
€ 1.000.000. Er staat dan ook geen verzekerd
bedrag op uw polisblad. Wij vergoeden de
herbouwwaarde of de herstelkosten. Als u
uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden
wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de
kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van uw
expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten
redelijk zijn. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de
extra kosten niet.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Extra informatie

Schade aan glas is o.a. niet verzekerd door opzet bij een andere oorzaak dan ruitbreuk.

Tuin

Schade aan uw tuin en beplanting is standaard
verzekerd tot maximaal € 30.000. Wij vergoeden de
herstelkosten als de schade is veroorzaakt door
bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag,
aanrijding, aanvaring, luchtverkeer en omvallende
bomen.

Verbouwing, leegstand

Gaat u verbouwen of aanbouwen? Dan is
uw woonhuis en de (bouw)materialen die in
uw woonhuis staan beperkt verzekerd. Controleer de
polisvoorwaarden voor de exacte dekking of vraag
advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Staat uw woonhuis langer dan 1 jaar leeg of is het
onbewoond? Dan is er een beperkte dekking. Deze
situaties moet u altijd aan ons melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woonhuis is
verzekerd.

Keuze: Verhuur

U kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur.
Bijvoorbeeld als u uw woonhuis tijdelijk verhuurt voor
maximaal 60 dagen per kalenderjaar. Maar ook als u
uw woonhuis voor meer dan 3 maanden of
onbeperkte tijd verhuurt. U verhuurt aan 1 persoon of
1 gezin en er moet een huurovereenkomst zijn
waaruit blijkt wie de huurder is.

Extra informatie

Tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de
Uitgebreide dekking voor uw woonhuis, ook als
u Allrisk hebt gekozen. Let op: zonder deze
keuzedekking is uw woonhuis niet verzekerd tijdens
verhuur.

Wat is niet verzekerd?

Wij betalen niet uit bij een aardbeving, overstroming,
slijtage, constructiefouten, onvoldoende onderhoud
of als uw woonhuis gekraakt is. Ook niet als u de
schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als u
fraudeert.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u uitgebreid wat er niet
verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd, bijvoorbeeld als
er neerslag binnenkomt door openstaande ramen of
deuren. Ook is er een beperkte dekking tijdens aanen/
of verbouw van uw woonhuis en als uw
woonhuis langer dan 1 jaar onbewoond is.
Controleer uw polisvoorwaarden. Of vraag uw
verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt geen standaard eigen risico. U kunt
welkiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,
€ 300 of € 500. Bij schade door storm geldt een
eigen risico van € 250 per gebeurtenis. Dit eigen
risico is afkoopbaar tegen betaling van extra
premie. Bij schade ontstaan tijdens verhuur van
uwwoonhuis geldt een eigen risico van € 250 per
gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische
incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk
jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij
de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via uw Gevolmachtigd agent of uw verzekeringsadviseur. De
verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag
waarop de opzegging is ontvangen.