Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage. U kunt schade door vallen en stoten meeverzekeren met de Uniek dekking

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, zachte vloerbedekking, apparatuur, levensmiddelen, kleding of sieraden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 100.000. U kunt een hoger verzekerd bedrag kiezen. We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Dit is het bedrag om uw spullen nieuw te kopen. Soms betalen we de dagwaarde. Dat is het geval als de waarde net voor de schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Voor sommige spullen krijg je altijd de dagwaarde. Het gaat dan om bijvoorbeeld brom- en snorfietsen, motorgrasmaaiers, verzamelingen en inboedel in uw bedrijf.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contraexpert. Hij regelt dan namens u de schade met ons. Wie deze kosten moet betalen is afhankelijk van de situatie.

Sieraden

Verzekerd tot € 7.500. U kunt ook een hoger bedrag verzekeren. Voor diefstal geldt dat de woning voldoende beveiligd moet zijn. Alleen verzekerd als uw woning bewoond is.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot € 20.000. U kunt ook een hoger bedrag verzekeren. Voor diefstal geldt dat de woning voldoende beveiligd moet zijn. Alleen verzekerd als uw woning bewoond is.

Keuze: spullen buiten huis

De inboedelverzekering verzekert uw spullen in uw eigen woning. U kunt er voor kiezen uw waardevolle spullen buiten de woning te verzekeren op de Buitenshuisverzekering tegen schade en diefstal. 

Extra informatie

De Buitenshuisverzekering sluit u altijd in combinatie met uw Inboedelverzekering.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd op de Uniek dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn buiten niet verzekerd. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, slijtage of bij schade door constructiefouten of slecht onderhoud van de woning. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check dan uw polisvoorwaarden.

Extra informatie

Schade door overstroming is gedekt als dat het gevolg is van het overstromen of doorbreken van niet primaire (secundaire) waterkeringen. Schade door overstroming als gevolg van hevige lokale neerslag is verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van het doorbreken van een secundaire waterkering

Eigen risico

Bij schade heeft u een eigen risico van € 150.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.