Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de herbouwwaarde van uw woning. U geeft dit op. Dit staat op het polisblad.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contraexpert. Hij regelt dan namens u de schade met ons. Wie deze kosten moet betalen is afhankelijk van de situatie.

Keuze: glas

Keuze Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. Wij zorgen voor een nieuwe ruit of vergoeden de glasschade.

Tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Bij leegstand geldt dat er bij diefstal sprake moet zijn van braak. Staat de woning langer leeg dan 90 dagen dan is schade door vorst en vandalisme niet verzekerd. 

Extra informatie

Bij verbouwing betalen we niet voor schade door bemaling, graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden. Ook niet voor schade door neerslag wanneer het pand niet dicht is en daardoor waterschade ontstaat. We betalen ook niet bij schade door het niet nakomen van wettelijke regels en richtlijnen.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slijtage of constructiefouten. Wilt u precies weten wat er niet verzekerd is, check dan uw polisvoorwaarden.

Extra informatie

Schade door overstroming is gedekt als dat het gevolg is van overstroming of doorbreken van niet primaire (secundaire) waterkeringen. Schade door overstroming als gevolg van hevige lokale neerslag is verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd. Schade door vocht dat door de muren komt en schade door grondwater is ook niet verzekerd. Overstroming is niet altijd verzekerd.

Eigen risico

Bij schade heeft u een eigen risico van € 150.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.