Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in en buiten uw huis. Het gaat om schade door beschadiging, diefstal, verlies en vermissing van persoonlijke bezittingen.

Wat is verzekerd?

Uw verplaatsbare persoonlijke bezittingen die uw eigendom zijn.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden uw spullen die vermeld staan in uw polis. Wij vergoeden uw schade op basis van nieuwwaarde behalve als op het polisblad of in de voorwaarden iets anders is bepaald. 

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Kostbaarheden

Uw kostbaarheden zijn verzekerd als u daar extra goed op let of als deze bezittingen goed zijn opgeborgen.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan elektronische (muziek-)instrumenten en apparatuur, door overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, zelfverhitting, stroom- of batterijlekken. Ook schade die uitsluitend aan lampen of buizen is ontstaan.

Schade ontstaan terwijl de spullen in pand, huur of bewaring zijn gegeven.

Schades, die uitsluitend bestaan uit deuken, krassen en schrammen of andere gewone gebruiksschade, zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in en buiten uw huis in de hele wereld.

Extra informatie

De verzekering is geldig in de hele wereld, tenzij uit het polisblad anders blijkt. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.