Verzuimverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze verzuimverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een verzuimverzekering?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren. Ook is het loon dat u per werknemer kunt verzekeren gemaximeerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) bijvoorbeeld zijn niet verzekerd.
icon_hoe-werkt

Hoe werkt het?

U geeft de te vergoeden loonkosten door. U doet dit op basis van het actuele loon van de werknemer. Dit actuele loon geeft u op bij aanmelding van deze werknemer en als dit loon wijzigt.
icon_andere-kosten

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden dan ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.
icon_verzuim-begeleiding

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden dan begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

Wet verbetering poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.
icon_reintegratie

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u dan bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw werknemer) zelf eindverantwoordelijk voor de re-integratie.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we dat niet uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.
icon_let-op

Let op

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.
icon_speciaal

Extra: arbodienstverlening

U kunt er voor kiezen om arbodienstverlening mee te verzekeren als onderdeel van de verzuimverzekering. U heeft dan geen apart contract daarvoor nodig.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is (u kiest uit een aantal mogelijkheden). In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.
icon_premie

Premie

We berekenen de jaarpremie door de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.