WGA Uitstapverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

icon_wat-is-een

Wat is een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.
icon_hoe-werkt

Hoe werkt het?

U stuurt ons de declaratie van WGA-uitkeringen toe die u van het UWV ontvangt. Wij vergoeden u het bedrag dat op de declaratie staat.

Extra informatie

Heeft het UWV een fout gemaakt? Dan kunnen wij de vergoeding later aanpassen.
icon_reintegratie

Re-integratie

We betalen mee aan maatregelen die wij adviseren voor re-integratie van langdurig zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.
icon_rechtshulp

Juridische hulp

Onze juristen gaan namens u in bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV. Zij doen dit als zij een kans op succes aanwezig achten.

Extra informatie

En als de verwachte baten hoger zijn dan de kosten.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.
icon_let-op

Let op

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt uw bedrijf 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.
icon_speciaal

Extra: ziektewetmanagement

Als u ziektewetmanagement meeverzekert voeren wij voor u de taken uit die bij de Ziektewet horen.

Extra informatie

Zoals uw taken uit de Wet Verbetering Poortwachter.
icon_medisch

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Extra informatie

U moet uw werknemers dan wel aanmelden binnen 90 dagen nadat zij in dienst zijn gekomen.
icon_premie

Premie

Uw premie hangt af van de individuele werknemergegevens. En van het premiepercentage.

Extra informatie

Relevante individuele werknemergegevens zijn bijvoorbeeld het type dienstverband en het jaarloon.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Na de eerste verlenging kunt u de verzekering tussentijds stoppen.

Extra informatie

U kunt niet tussentijds stoppen als wij bij verlenging een nieuw contract met u aangaan. Of als wij op uw verzoek meerjarig verlengen.