Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat om een pleziervaartuig dat vooral privé gebruikt wordt, zoals een sloep, motorboot of zeilboot. De bootverzekering noemen we bij Avéro ook wel Watersportverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot € 2.500.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan personen of aan de boot of spullen van een ander.

Extra informatie

Ook noodzakelijke hulpverlening is verzekerd. Zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten.

Schade aan eigen boot

De Casco verzekering biedt dekking voor schade aan de boot zelf. Bijvoorbeeld door brand, storm of aanvaring. De Beperkt Casco verzekering biedt geen dekking voor aanvaring of schade die u zelf aan uw boot veroorzaakt.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

(poging tot) Inbraak en diefstal is verzekerd onder de Beperkt Casco en Casco verzekering. Diefstal van de buitenboordmotor is verzekerd als deze beveiligd is met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Extra informatie

Soms gelden voor de boot zelf ook beveiligingseisen. Kijk voor de eisen in de polisvoowaarden.

Inboedel

Inboedel en scheepsuitrusting zijn tot maximaal 20% van de verzekerde waarde van de boot verzekerd. Inboedel is: de spullen die u gebruikt voor het huishouden aan boord zoals servies. Scheepsuitrusting is: alles wat aan de boot gemonteerd is en alles wat bedoeld is om uw sport te kunnen uitoefenen zoals zeilkleding en trapezes.

Extra informatie

Kostbaarheden zijn niet verzekerd.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd onder de Beperkt Casco en Casco verzekering.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de Beperkt Casco en Casco verzekering.

Volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd als deze op het polisblad vermeld staat.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp bij een geschil over uw boot. Bijvoorbeeld over de aankoop van uw boot of bij het verhalen van schade die een ander aan uw boot heeft veroorzaakt.

Pechhulp

Op de Watersportverzekering is geen pechhulp verzekerd. Noodzakelijke hulpverlening is wel gedekt. Maar ook vervangend verblijf in het buitenland na een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of misbruik van alcohol of drugs. Schade aan uw boot als deze gestolen wordt en niet beveiligd is. Ook schade die is ontstaant doordat de boot onvoldoende onderhouden is.

Extra informatie

Er zijn nog meer situaties waarin wij schade mogelijk niet vergoeden. Lees in de polisvoorwaarden de volledige lijst.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. In de polisvoorwaarden vindt u de volledige omschrijving van alle eisen.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van het type boot en de waarde van de boot. U heeft geen eigen risico bij de Aansprakelijkheidsverzekering. U heeft altijd een eigen risico van € 110,- bij schade aan de (motor van de) volgboot en de trailer.

Waar ben ik gedekt?

In welk gebied u kunt varen hangt af van uw type boot. Er zijn 2 vaargebieden mogelijk. Voor het grote vaargebied moet uw boot voldoende zeewaardig zijn.

Extra informatie

Vaart u in het buitenland? Dan heeft u een Internationaal Verzekeringsbewijs of een Italiëcertificaat nodig. Beide documenten kunt u aanvragen bij uw verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

U ontvangt voor ieder jaar waarin u geen schade claimt, een premiekorting. Claimt u een schade, dan komt de korting (deels) te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.